Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Přidáno: 04 Prosinec, 2014

Zobrazeno: 18 604 x

Jak byl Ježíš Kristus ukřižován?

Snažil jsem se na internetu najít informací o tom, jakým způsobem byl Pán ukřižován, ale nic konkrétního jsem na tohle téma nenašel a jedinou správnou odpovědí je Bible. Proto budu se snažit s Boží pomocí zde upřesnit, jakým způsobem byl náš Pán Ježíš Kristus – Boží Syn ukřižován.

Jak asi vypadal kříž, na kterém byl Ježíš ukřižován?

V tehdejší době byli kříže různých velikosti a různých druhu. Ježíš však měl nad hlavou přibitou ceduli s nápisem:

Matouš 27:

³⁷ Nad hlavou mu dali nápis o jeho provinění: „To je Ježíš, král Židů.“

To znamená, že kříž, na kterém byl Ježíš ukřižován musel mít dlouhý vršek, kam tu ceduli s nápisem umístili.

passion,0

Kde má Ježíš bodné rány?

Spousta teologu a badatelů tvrdí, že hřeby (nebo-li klínce) museli přibít do předloktí, protože tam jsou kosti, které by mohli přidržet tělo na kříži. Je nemožné přibýt hřeby do dlaní ruky, aby to udrželo celé tělo na kříži, neboť ruce mají tenké kosti a šlachy.
Jenže tehdy, když Římané ukřižovali lidi, tak nejdříve uvázali ramena a paže ke kříži, díky kterému se drželo tělo ke kříži a natlučením hřebíku do ruky a nohy to tělo ke kříži připevnili, aby nebylo úniku. Také tělo ke kříži nedrželo hřebíky v rukou, nýbrž to lano, které bylo přivázáno k ramení a paží.

Dalším faktem je, že kdyby mu zatloukli hřeby do předloktí a ne do ruky, rychle by vykrvácel a umřel by dříve, než v době, kdy je uvedeno v Bibli:

Matouš 27:

⁴⁵ V poledne nastala tma po celé zemi až do tři hodin. ⁴⁶ Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“ ,to jest: , Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘

Nyní pojďme se podívat, co říká Bible o těchto ranách na Ježíšovým těle. Jsou tyto bodné rány v předloktí, nebo v rukách (dlaní ruky)?

Evangelium podle Jana 20/24:

Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli: „Viděli jsme Pána,“ Odpověděl jim: „Dokud neuvidím na jeho rukou (ne předloktí) stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím“

Jan 20/27:

Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce (ne předloktí) a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“

Evangelium podle Lukáše 24/39:

Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně.“ To řekl a ukázal jim ruce a nohy.

Jak je psáno v evangeliu, byli přibytý také nohy ke kříži, někde se uvádí, že na kříži byl podstavec, na kterém stáli, ale Bible jasně píše, že nohy byli na kříži přibitý k sobě.
Závěrem tedy zní: Ježíš nebyl přibit do předloktí, ale podle Bible byl přibit do dlaní ruky. Tělo ke kříži nedrželi hřeby v rukách, nýbrž přivázané ramena (ruce) ke kříži.

A co jeho rána v boku?

Někteří dokonce milně tvrdí, že Ježíš byl zabit při bodnutím kopie do boku, až po tom bodnutí umřel, což je nesmysl, podívejme se co říká Bible:

Evangelium podle Jana 19/30:

Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu skonal (odevzdal ducha).
Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži – na tu sobotu připadal totiž velký svátek – požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byli sňati s kříže. Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním.

Když přišli k Ježíšovi a viděli, že už je mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho svědectví je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Neboť se stalo, aby se naplnilo Písmo: ,Ani kost mu nebude zlomena‘. A na jiném místě Písmo praví: ,Uvidí, koho probodli.‘

Ježíšův bok probodli, aby se ujistili, že již je mrtev, aby mu nezlámali kosti na nohou, takže jak by mohli zabit probodnutím kopii, když už Ježíš byl mrtev?

Zůstanou Ježíšovy rány už navždy?

V Bibli knize Zjevení se píše, že bude nové Nebe a nová Zem, že Bůh setře každou slzu s očí, neboť co bylo již pominulo, zlo jim nevstoupí do mysli. Minulé věci lidem nebude připomenuto. Avšak já osobně si myslím, že rány na Ježíšovým těle zůstanou už navždy, jako důkaz Boží milosrdenství, důkaz vykoupení a lásky, cenu, kterou musel Ježíš za nás zaplatit, abychom nezahynuli, ale žili spolu s ním a Bohem věčný život.

Bohu patří věčná chvála a čest navěky věku v Kristu Ježíši. Amen. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby nikdo kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný v Kristu Ježíši.

Jak byl Ježíš Kristus ukřižován?
4.23 (84.62%) 13 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).

Diskuze k tomuto příspěvku.

14 Komentáře na "Jak byl Ježíš Kristus ukřižován?"


Návštěvník
Pavel
5 roky 12 dni zpátky

To SAVE:

To by mohl říci každý, že zná nějaké tajemství, které převrací pravdu naruby. Ničím jsi to nepodložil. Mě to nepřesvědčilo, ale každý ať se rozhodne sám čemu věřit. Tak jak je psán význam  „Eli, Eli, lema sabachthani?“ v  Písmu, tak to smysl dává. Evangelisté jsou si jistí ve významu.

Boží slovo = pravdivé slovo

Jestliže tvrdíš, že Písmo je Božím slovem, ale jsou v něm chyby, tak to si navzájem odporuje Zamysli se nad tím.

Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem – to se píše i v Novém zákoně. Pán není v rozporu s Písmem.

Chrám – byl Ježíšem Kristem zbořen a znovu postaven ve třech dnech.

Mohl bych dávat citáty z Písma, ale je to zbytečné, když to neuznáváš jako pravdu.

Návštěvník
Save
5 roky 13 dni zpátky

2 PAVEL:

Ano , máš pravdu. Z pohledu člověka věřícího v Písmo, přesnost Božího slova je to tak. Přesto já obyčejný ničema si dovolím upozornit na nepřesné pochopení pisatelů evangelií, kteří ani nemuseli  být přítomni ukřižování Krista. Jak je to možné?

Naprosto stejnou víru, jako máš ty v Písmo, tedy v Boží slovo – tedy v něco co je skutečně od Boha – měli Židé v prvním století. Oni totiž věřili v Boží Chrám. Ten byl také dán od Boha. Byl Božím Slovem, Boží smlouvou s Izraelem a důkazem Boží přítomnosti. Přesto přišel Kristus a tuto jejich víru zpochybnil.

Ano, má víra se zakládá na písmu, díky písmu jsem mohl být poznán. Avšak Kristus je více než Písmo. Kristus je více než Chrám. Písmo je zde pro nás. Nikoliv my pro Písmo. Proto má víra je nyní založena nikoliv na Písmu, ale snad na Kristu. To určí Pán.

A tak já obyčejný ničema, který ale ví, že ti rovněž “obyčejní ničemové”, kteří sepsali evangelia této větě nerozuměli a nechali ji tak raději nepřeloženou (s dovětkem), vím, že ta věta skutečně znamená:

Bože, Bože vezmi mě  a vše je šťastně (dokonáno).

Ono totiž existuje jedno “posvátné tajemství”, které zatím nemůže být vyřčeno… :-) Až bude vyřčeno tak “hory se skutečně změní v rovinu” a vnikne “cesta svátosti” pro ty tři svaté kořeny…

Tvůj jmenovec apoštol Pavel mi tuto mou “nerozvážnost” dosvědčuje: “Máme totiž částečné poznání a částečně prorokujeme, ale až přijde to, co je úplné, bude odstraněno to, co je částečné.” (1Kor 13kap.)

Vím, že najdeš mnoho veršů proti tomuto tvrzení, ale smysl této jeho věty je zřejmý. Pisatelé evangelií byli také obyčejní lidé, kteří měli dokonce jen “částečné poznání” oproti těm pozdějším. To že nyní jsou považováni za “svaté”, “nedotknutelné” a “neomylné” je jen vaše víra. Má víra závisí jen Kristu, bez něj jsem ztracen a je naprosto jedno co říká písmo nebo já o překladu této věty.

Pokud ti to Kristus dá, pochopíš, pokud ne, věř písmu (chrámu), protože si se ještě nedostal tak kam máš a písmo bylo přesně k tomuto určeno. Avšak pamatuj – když přišel Kristus, Chám byl zničen – tedy “až přijde to, co je úplné, bude odstraněno to, co je částečné“. :-)

Nebo snad nevíš, že “máme vyjít za tábor, tam kde je spalován hutný pokrm, protože z něj mnozí nemají autoritu jíst”? (Heb 13.kap)

Save

Návštěvník
OSOBA
5 roky 13 dni zpátky

Vahan: Nás od Boha odděluje náš hřích. Chce s námi mít  vztah, ale kvůli této překážce to nelze. Ježíš vzal naše hříchy na sebe, stal se hříchem – tím, co Bůh nenávidí, co nás od Něj oddělilo. V tu chvíli Ježíš rozhodně NEBYL “svatý, čistý. Zkus si to domyslet z tohoto pohledu.

Návštěvník
Pavel
5 roky 14 dni zpátky

Ještě k tomu zvolání (otázce) „Eli, Eli, lema sabachthani?“

Je to záčátek Žalmu 22, který není o tom, že by byl někdo Bohem navždy opuštěn, ale naopak dopadne to dobře.

Píše se tam i o tom co se dělo při ukřižování Ježíše Krista:
Ž 22:18: Počítám všechny své kosti. Oni civí, sledují mě,
Ž 22:19: dělí si mé roucho, vrhají los o můj oděv.
Ježíš Kristus, náš Bůh, věděl co se s ním stane, že opět bude žít a předpověděl to.   Asi nebykla vhodná chvíle na odříkání celého žalmu vzhledme  k tomu jakým procházel utrpením.