Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Nejsme žádná náboženská organizace. Nejsme Adventisti, nejsme Jehovisti, nejsme Katolici, nejsme Mormoni, nejsme Pravoslavni ani protestanti.
Jsme křesťané milující Boha Otce a Syna Ježíše Krista v Duchu Svatém, Amen.
Klíčová slova: ,
Přidáno: 14 Leden, 2013

Zobrazeno: 18 258 x

Existuje Bůh? Pokud ano, jak Ho najít?

V nitru každého člověka je zakódována touha po Bohu. V minulosti si lidé po celé generace vytvářeli různé bůžky podle vlastních představ a i dnes mají lidé touhu něco uctívat, i když je to jen například hudba, kultura, sport, nebo peníze. Touha po Bohu nám napovídá, že Bůh je.

Nejdříve ze všeho si pamatujme, že musíme hledat Boha takového, jaký je a jak se nám lidem zjevil.  Budeme-li hledat jinak, než ve zdrojích, které nám sám Bůh poskytl, nalezneme pouze mocnou bytost Satana, Lucifera, který se snaží Boha napodobit. Celou naší historii vládne  padlému světu a svádí lidi k falešnému uctívání. Míchá pravdu se lží a tak odvádí od pravého a jediného Boha, Stvořitele celého vesmíru.

Určitě dáte všichni za pravdu, že na naší zemi je zlo. Existuje a působí velmi silně. Bible mluví o vzpouře proti Bohu v nebesích. Mocný anděl Světlonoš – Lucifer zatoužil být rovný Bohu a začal v nebesích, kde hřích nikdo neznal, Boha obviňovat. Zatoužil být na Jeho místě. Lucifer není žádný čert s rohy, je to mimořádně inteligentní bytost. Lhal v nebesích a převedl vzpouru na naší Zemi tím, že svedl lží první lidi Evu a Adama.

Zjevení Jana 12,7-9 – V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

Zlo nemohlo být zničeno násilím, ale muselo být přemoženo Božím charakterem lásky a spravedlnosti. Ježíš – Boží syn měl celému světu ukázat charakter Stvořitele, který své stvoření velmi miluje. Přestože odplatou za přestoupení Božího zákona je smrt, Bůh nás tolik miluje, že dal svého Syna, aby zemřel místo nás. Kdo přijme Ježíšovu smrt za naše hříchy, prožije pokání a odpuštění, bude moci přijít zpět k Otci Stvořiteli – Bohu Lásky.

Jan 3,16 – Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.

Lidé tuší, že Bůh je, ale nemají možnost ho poznat vlastními smysly, ani rozumem nebo vědeckým výzkumem. Kdybychom byli v otázce poznání Boha odkázání pouze na sebe, nikdy bychom Boha nepoznali. Možná právě proto mnozí dnešní lidé říkají, že Bůh není, protože Ho nemohou spatřit nebo „ohmatat“.

Ukažme si několik cest vedoucích k poznání Boha. Cesty, které nám Bůh sám dal, abychom jej našli a po kterých když půjdeme nemůžeme Boha nenajít. Jsou to cesty úzké po kterých nejde tolik lidí, přesto jsou to ale cesty jediné. Vše ostatní je součást pohanského světa, který Bůh zavrhl a varoval před ním. Ostatní cesty vedou pouze k napodobenině boha– Luciferovi.

1. Bůh se nám zjevil ve svém slově – Bibli, kterou nechal napsat  lidmi vedenými Duchem svatým.

2. Bůh se nám zjevil v historii Izraelského národa, který vedl a chránil mocnými činy, ale také zjevil svou spravedlnost a podstatu Božího zákona.

3. Bůh se nám zjevil v životě svého syna Ježíše Krista, který byl obětován za naše přestoupení Božího zákona a byla nám tím dána milost a možnost vrátit se zpět k Otci.

4. Boží velikost a moudrost se nám zjevuje v přírodě.

5. Boží spravedlnost a požadavky se nám zjevují působením Božího Ducha na naše svědomí.

6. Bůh se nám zjevuje prostřednictvím lidí – proroků, kteří žijí podle Biblických zásad a splňují bezezbytku vše, co je o prorocích v Bibli psáno. Více v článku Biblický test proroka.

Bůh se nám zjevil v Bibli a Izraelském národě

Protože se na světě rozmáhala nepravost a upadala víra, rozhodl se Bůh, že nechá napsat knihu o sobě. Povolá si nejdříve jednotlivce a později celý národ za svůj vyvolený lid, povede ho a bude mu dávat pokyny a rady ke šťastnému životu. Bude se svým lidem komunikovat prostřednictvím proroků – lidí, které si povolá a různými způsoby jim bude předávat svá poselství.

V průběhu několika staletí Bůh tento plán uskutečnil. Postupně si povolával muže a ženy a formou prorockých snů, vidění a někdy i přímé řeči jim předával svá poselství. Na Jeho pokyn tito lidé zprávy zaznamenávali, aby se stali vodítkem a rádcem všech lidí. Tak vznikla Bible – Boží slovo. V Bibli nacházíme mnoho zpráv, ale tím hlavním tématem je popis Boha. Popisují Boha jako nesmírnou lásku,  všemohoucího, vševědoucího, všudepřítomného, dobrého a trpělivého.

Genesis 6,5-6 – Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci.

Exodus 34,6-7 – Hospodin prošel kolem něj a volal: „Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný, pamatující na milosrdenství tisícům pokolení, odpouštějící nepravost, provinění i hřích.

Žalm 103, 1-4,8 – On ti všechny tvé viny odpouští, on tě uzdravuje ze všech nemocí. On tě vykupuje od smrti v propasti, on tě korunuje láskou a něžností. Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Nevznáší stále výčitky, nechová zlobu navěky.

Žalm 103,17-19 – Hospodinova láska trvá ode vždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy. Hospodin ustavil svůj trůn na nebi, svou královskou mocí vládne nade vším!

Jan 3,16-17 – Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.

Nejdokonalejší Boží zjevení je v Ježíši Kristu – Božím synu

Kristus žil tím nejšlechetnějším a nejdokonalejším životem ze všech lidí. Přestože sám byl Božím synem neváhal podstoupit utrpení a mučivou smrt pro to, abychom my, jen stvořené bytosti mohli zpět k Bohu Otci.

Židům 1,1-2 – Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.

Galatským 4,4 – Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství.

Jan 14,7-9 – Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!“ … Kdo viděl mě, viděl Otce.

Kristus, Boží syn, nám ukázal svým životem Boží povahu, zájem o nás i nabídku spasení. V osobě Ježíše Krista poznáváme Boha jaký je. Bůh je velký a mocný, dobrý a soucitný, vnímavý k lidským potřebám, nesmírně trpělivý, ochotný a schopný pomoci. Bůh má svůj plán se světem, který k tomuto cíli vede a chce obnovit naše původní štěstí. Jednou zúčtuje se zlem a s hříchem a obnoví původní soulad ve vesmíru.

Nový zákon, který detailně popisuje život Ježíše Krista ukazuje, že Bůh je skutečně takový jak ho popsal již starý zákon – nesmírná láska. Tak se Starý a Nový zákon doplňují a tvoří jeden nerozlučný celek. V Starém zákoně je 60 velkých a na 270 menších mesiášských proroctví týkajících se narození, života a smrti Ježíše Krista.

Příroda svědčí úžasnou dokonalostí a systematičností o Bohu jako tvůrci

V přírodě existují tisíce a tisíce důkazů, které dokazují, že náš svět, vesmír i nás lidi stvořila mocná a inteligentní bytost. Bůh,  který má úžasný smysl pro krásu, funkčnost, dokonalost a vše tvořil k naší radosti. Dal si záležet na každém detailu přírody aby byla krásná a činila nám potěšení. Od makro kosmu po mikro svět funguje vše v dokonalém řádu a jak je logické, každý dokonalý systém musí mít svého tvůrce.

Římanům 1,19 – Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle.

Mravní zákon a svědomí  je Božím hlasem v člověku

Svědomí ukazuje, že každý člověk má ve svém nitru vepsaný stejný mravní zákon, jehož přestoupení trestá výčitkami. Bůh vložil lidem do nitra mravní zákon, takže lidé pokud ho stále nepotlačují dokáží rozlišovat mezi dobrem a zlem. Zamyslíme-li se nad tím a začneme-li svědomí poslouchat určitě se bude měnit naše povaha i jednání.

Římanům 2,14-15 – Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají, co Zákon žádá, pak jsou Zákonem sami sobě. Nemají sice Zákon, ale prokazují působení Zákona zapsaného v jejich srdcích. Dosvědčuje to i jejich svědomí: jejich vlastní myšlenky je někdy obviňují a jindy obhajují.

Chcete tedy  najít skutečného živého Boha, který vládne celému vesmíru a který vykoupil nás hříšníky? Ale také Boha, který bude Soudit vše živé a obnoví původní soulad na naší zemi?

Podívejte se do Bible, do  Božího slova, protože Bible je Božím dopisem k nám. Historie Izraelského národa nám ukazuje jak je Bůh mocný. Přestože je nyní zem pod dočasnou nadvládou  Lucifera,  Bůh  má vše pod kontrolou.  Ukazuje nám nesmírnou lásku, kterou k nám má, ale také, co po nás lidech chce. Díváme-li se na Ježíše Krista a přemýšlíme-li o tom co pro nás udělal, naše povaha se musí stále více podobat povaze Ježíše Krista. Toužíme-li po něm, Bůh vepíše svůj zákon – desatero přikázání do našich srdcí a obnoví a očistí naši hříšnou povahu.

Požádejte Boha, aby se vám dal poznat. Požádejte Boha aby vám dal víru a změnil vaše srdce svým Duchem svatým. Bůh miluje bez rozdílu každého člověka. Miluje i Vás! Mluvte s ním v modlitbě, jako se svým nejlepším přítelem, ale vždy s úctou. Důvěřujte že vás slyší, protože je to zaslíbeno.

Matouš 7,7 – Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.

Ježíš Kristus, náš jediný prostředník, nám zdarma nabízí druhou šanci a je jen na nás jestli Ho přijmeme hluboko do našeho srdce a budeme spojení s Kristem každý den obnovovat.

Proto prvním krokem víry je opravdová a hluboká lítost nad našimi hříchy, které našeho Stvořitele ukřižovaly a hluboké pokání.

Jdi tedy k němu a žádej ho, aby smyl tvé hříchy a dal ti nové srdce. Důvěřuj mu, že to učiní, protože to slíbil.

Přemýšlej o jeho lásce, o kráse a dokonalosti jeho povahy. Kristus v sebezapření, Kristus v pokoře, Kristus v čistotě a svatosti, Kristus ve své nevýslovné lásce – to jsou náměty pro rozjímání. Jen tehdy, miluješ-li Krista, máš-li ho za příklad, spoléháš-li plně na něho, jen tehdy se měníš k jeho podobě.

Posvěť se Bohu hned ráno, to ať je první co uděláš: Modli se: “Přijmi mě, Pane, celého jako své vlastnictví. Kladu všechny své plány k tvým nohám. Použij mne dnes ve své službě. Zůstaň ve mně a dej, abych celé své dílo dokonal v tobě”. Tak se modli každodenně. Každé ráno se posvěť Bohu pro nadcházející den. Předlož mu všechny své plány, aby svou prozřetelností určil, které se mají uskutečnit a které nikoli. Tak vkládej každý den svůj život do rukou Božích a tvůj život se bude stále více a více utvářet podle života Kristova.

Zdroj: Znamení časů

Existuje Bůh? Pokud ano, jak Ho najít?
5 (100%) 8 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).
Sprosté urážky a slovní napadení budou však vymazány.

Diskuze k tomuto příspěvku.

15 Komentáře na "Existuje Bůh? Pokud ano, jak Ho najít?"


Profile photo of millie
Uživatel
5 roky 6 měsíce zpátky

Ahojky,
je tam někde hluboko v srdci,hledala jsem ho všude, asi 10 let,zkoušela skoro všechno,někdo se vytrvale modlil.Když jsme se potkali,neměla jsem tušení, že je tak blízko!Tak hluboko.Člověk se s ním může setkat i v touze po Něm.
První láska s Ním je závratná, pak postupujete do reality,něco jako v manželství, jako v každém vztahu……Kolik investujete ,tak kvalitní bude.Když budete hledat opravdovost a pravdu,tak se s Ním nemůžete minout.V žádném případě Vás nebudu tlouct biblí po hlavě, ale neznám lepší navigaci ….Až Ho potkáte,nepotkate jednoho,ale hned 3.Jsou skvělí,ráno se probudite a hned si můžete popovídat….
Doporučují přečíst si knihu Chatrč, nevím,proč mě napadá zrovna tahle kniha,ale On ví.
Tak jo,do toho….
Děkuji za prostor k vyjádření.
👍

Profile photo of Millie 2017
Uživatel
5 roky 6 měsíce zpátky

Podle mne je Chatrči naprosto bezcenná kniha a blábol toho, kdo si tak Boha představuje

Profile photo of ali
Uživatel
5 roky 7 měsíce zpátky

Pokoj vám, bratří… Mám dotaz. Poradíte mi prosím? Myslíte si, že se verše ze Zjevení Janova ohledně boji v nebesích: “Zjevení Jana 12,7-9” vztahují k budoucím událostem, nebo popisují události ještě před Edenem?

Návštěvník
Alena
5 roky 7 měsíce zpátky

Pokoj vám, události Zjevení Jana 12,7-9 poukazují na boj mezi Ježíšem Kristem a Satanem, ale tento boj má několik fází. Do té doby než přišel Ježíš Kristus na náš svět, byla v nebesích vzpoura proto Boží vládě a svět byl pod mocí nepřítele. Záchrana lidstva byla pouze zaslíbená. Proto všechny ty předobrazné oběti beránků. Satan byl zavržen, ale stále měl přístup do nebe. Viz Job – “Tu nastal den, kdy přišli Boží synové, aby se postavili před Hospodina; mezi nimi přišel také Satan.”
Pak ale nastala rozhodující chvíle, kdy zaslíbený Mesiáš přišel na tento svět naplnit svůj slib. To ve Zjevení symbolizuje těhotná žena neboli církev = věřící lid” a narození dítěte Ježíše Krista. “Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali” Byl to největší zápas v dějinách hříchu. Ježíš Kristus bojoval v lidském těle a satan se ho snažil zničit. To se mu nepovedlo a Ježíš Kristus svou smrtí tuto bitvu vybojoval. Od té chvíle byl satan definitivně svržen z nebe na naši zem a do nebeského království již nemá přístup. Smrtí a vzkříšením Krista satan definitivně prohrál. Chvála Bohu za vítěství a svobodu, kterou nám vydobil. Takže tyto události ve Zjevení 12,7-9 popisují strašný zápas v době života a smrti Ježíše Krista. Bůh s vámi
Alena

Profile photo of
Návštěvník
5 roky 7 měsíce zpátky

Podle mě už se to stalo.

Profile photo of Rikishi
Uživatel
5 roky 7 měsíce zpátky

Podle mě se to již stalo, ale není to stoprocentní. Zjevení 12:7-9 velmi jasně popisuje pád Satana a jeho andělů

7. I stal se boj na nebi: Michal a andělé jeho bojovali s drakem, a drak bojoval i andělé jeho.
8. Ale nic neobdrželi, aniž jest nalezeno více místo jejich na nebi.
9. I svržen jest drak ten veliký, had starý, kterýž slove ďábel a satanáš, svodící všecken okršlek světa; svržen jest na zem, i andělé jeho s ním svrženi jsou.

Pokud se to ještě nestalo, musel by být Satan stále na nebi…a to víme, že není (na zemi mj. pokoušel JK a sám se vydával za pána tohoto světa)

Ježíš sám říkal:

18. I řekl jim: Viděl jsem satana jako blesk padajícího s nebe. (Lukáš 10:18)

Avšak když se podíváme na další verše ve stejné kapitole – Zjevení 12:10 a dále, čteme tam:

10 A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.

Což by naznačovalo, že vláda Mesiáše (která ještě není, tudíž se to ještě musí naplnit) bude následovat hned po svržení Satana, avšak Satan již svržen z Nebe byl. Ze země však ještě musí být svržen do propasti, jak čteme ve Zjevení 20:2

2. I chopil draka, hada toho starého, kterýž jest ďábel a satan, i svázal jej za tisíc let.
3. A uvrhl ho do propasti, i zavřel, a svrchu nad ním zapečetil, aby nesvodil více národů, až by se vyplnilo tisíc let; neboť potom musí býti propuštěn na malý čas.

Zde by to pasovalo – svržení Satana do propasti a poté následuje tísiciletá vláda JK a jeho svatých, nicméně je zde protiklad – 12:7-9 mluví o bitvě na nebi a následném svržení Satana z něj na zemi, ale 20:2 mluví o svržení Satana do propasti

Profile photo of Rikishi
Uživatel
5 roky 7 měsíce zpátky

Jistě máš pravdu, avšak mluvím o verši, co byl zmíněn, konkrétně Zj 12:7-9 a poté Zj 12:10. Jednalo se spíše o takovou polemiku, jak by to ještě mohlo být. Svůj hlavní názor jsem psal v první části příspěvku.

Co se týče toho co píšeš – JK příjde, Satana co teď vládne na Zemi nechá svázat na 1000 let. Po 1000 let, po mileniální vládě JK a před konečným soudem Satan ještě naposled vyjde a svede zbytek lidí ze 4 koutů světa. Jak by tedy nemohli lidé být na světě? Koho by jinak mohl svést? Co se týče soudu – já soud nechám na Bohu a na ty, co si k tomu vybere. Nechci nikoho soudit a ani toho nejsem hoden, natož abych se radoval z toho, že někdo bude odsouzen…

Profile photo of
Návštěvník
5 roky 7 měsíce zpátky

Podívám se na to.

Profile photo of ali
Uživatel
5 roky 7 měsíce zpátky

Děkuju, budu moc rád.

Profile photo of
Návštěvník
5 roky 7 měsíce zpátky

Boha lze najít skrz Ježíše, ducha svatého.