Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Klíčová slova: ,
Přidáno: 31 Květen, 2016

Zobrazeno: 3 528 x

Výběr správné Bible

Mnoho z vás se mi často ptá, která Bible je ta správná, kterou by si měli koupit, nebo pořídit?

Pojďme si projít několik verzi Bibli a prozkoumat jejich obsahy.


Začneme od Bible Kralické – První a nejstarší Český překlad Bible, kde je vše původní a nepozměněný:

kralicka-bible-kuze

Bible kralická je česká tištěná bible, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty bratrské. Svůj název dostala podle místa vytištění, kterým byly jihomoravské Kralice. Je to první český překlad bible z původních jazyků, nikoli z latinské Vulgáty.

Tiskárna

Bratři kladli od počátku své činnosti velký důraz na literární činnost svých členů a proto ocenili význam knihtisku velmi záhy. Jejich tisky vynikají vysokou typografickou úrovní. Protože Jednota bratrská byla zakázaným náboženským uskupením, také jejich tiskárna působila tajně. Z důvodu utajení se ve vydaných knihách nepoužívalo označení místa tisku, jen krycí označení in insula hortensi pro své umístění v zahradách. Tajná bratrská tiskárna byla nejprve (od r. 1503) v Litomyšli, od roku 1518 v Mladé Boleslavi. Ve druhé polovině století (od r. 1562) pak v Ivančicích u Brna a od roku 1578 na tvrzi v Kralicích pod patronátem Jana ze Žerotína, který sídlil v blízké Náměšti. Ve dvou posledních místech působil významný bratrský tiskař Zachariáš Šolín.

Obsah dílů

1. 5 knih Mojžíšových (Pentateuch, tj. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium); vyšel roku 1579.
2. Historické knihy: Jozue, Soudců, Rút, 4 knihy královské (tj. 1.–2. kniha Samuelova a 1.–2. kniha královská), 1.–2. Paralipomenon, 1.–2. kniha Ezdrášova (tj. Ezdráš a Nehemjáš); vyšel roku 1580.
3. Básnické knihy: Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň písní; vyšel roku 1582.
4. Prorocké knihy: Izajáš, Jeremjáš, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachjáš; vyšel roku 1587.
5. Nový zákon, datovaný nejednotně do let 1593 a 1594.

1596

V roce 1596 vyšla Kralická bible znovu, tentokrát v jednosvazkovém vydání bez výkladového aparátu, jen s rejstříkem starozákonních citátů v Novém zákoně, s výkladem cizích jmen a s rejstříkem liturgických čtení na celý rok. Revizi měli na starosti Samuel Sušický, Adam Felin, Mikuláš Albrecht z Kaménka a Jiří Strejc. Rejstříky zhotovené dříve Janem Aquinem zrevidoval Samuel Sušický a Jan Albín. V témže roce vyšel samostatně i kapesní Nový zákon.
O výtvarnou stránku tohoto jednosvazkového vydání se postaral Václav Elam, který později vedl celou kralickou tiskárnu a bratrský sbor.

1613

Text v různých vydáních Kralické bible se pozvolna měnil. Bylo to proto, že se neustále měnila a zdokonalovala předloha, kterou měli překladatelé a revizoři k dispozici. Své prameny a předlohy však překladatelé většinou neuvádějí. Jen u pátého dílu (apokryfů) je udána Antverpská polyglota z roku 1572 a pro knihy Ezdrášovy řecká bible vytištěná v Basileji v roce 1545.
V roce 1613 byla jednosvazková Kralická bible vydána znovu, opět po předcházející revizi; též bez poznámkového aparátu. Byla vydána proto, že se již nedostávalo pro velký zájem knih z předchozího vydání, ale i proto, že bylo potřeba vydat bibli v poněkud větším a čitelnějším formátu, než byla předchozí jednosvazková Bible kralická.
Toto vydání je označováno jako „poslední kralické vydání“ z toho důvodu, že několik let poté (po Bílé hoře) musela Jednota bratrská ukončit svou činnost.

Zdroj: Wikipedia

Bible Kralická je tedy dnes považována za nejpřesnější překlad Bible do Českého jazyka a její obsah zůstal původní a zachovalý až do dnes.
Avšak staročeský jazyk je velmi náročný na četbu, natož k pochopení vět.


Pojďme se podívat na další verzi překladu, a to Ekumenický překlad:

Bible_

Pojmem moderní české překlady bible se rozumí překlady bible do nové češtiny, tj. překlady vzniklé po Bibli kralické a svatováclavské.
Český ekumenický překlad (často nazýváno pouze ekumenický překlad, zkratkou ČEP, zřídka jako ČBS podle České biblické společnosti, samotný text nese ve většině vydání název Písmo svaté Starého a Nového zákona) je český překlad bible, pořízený v letech 1961–1979 (a později několikrát revidovaný), aby tak vznikl moderní biblický text, uznávaný všemi křesťanskými církvemi (z toho ekumenický).

Historie

Myšlenka společného mezikonfesního českého překladu celé Bible začala vznikat již za 2. světové války. Přípravné práce trvaly až do 60. let. Vlastní překlad byl zahájen v roce 1961 pod vedením a z iniciativy profesorů Evangelické teologické fakulty UK Miloše Biče(starozákonní skupina) a J. B. Součka (novozákonní skupina). Pracovaly na něm dva týmy odborníků, kteří spolupracovali i s konzultanty ze Spojených biblických společností.

V roce 1970 byla publikována první část překladu, kniha Genesis. V roce 1973 čtyři evangelia, v roce 1975 žalmy, v roce 1978 druhá část Nového zákona a v roce 1979 konečně celá Bible. Vychází ve dvojí verzi, bez deuterokanonických knih anebo (podle katolického a pravoslavného kánonu) s nimi.
Ekumenický překlad se prosadil velmi rychle; katolická církev jej doporučila k užívání prostřednictvím kardinála Tomáška v roce 1985.
Samostatně Nový zákon vyšel v ekumenickém překladu poprvé v roce 1987 s barevnými fotografiemi, podruhé, opatřený výkladovými poznámkami, v roce 1991. Autorská práva k překladu vlastní Česká biblická společnost.
Vedle vlastního biblického textu vyšly ve zvláštním svazku několikrát také deuterokanonické knihy (pod názvem České deuterokanonické knihy).

Charakteristika překladu

Tento překlad vychází z iniciativy protestantských církví, nicméně je uznáván a používán všemi křesťanskými církvemi včetně pravoslaví a římskokatolické církve, což bylo také jeho účelem. Text byl tedy překládán tak, aby vyhovoval všem církvím.
Je pořízen přímo z originálních jazyků (hebrejština, aramejština, řečtina) do moderní, srozumitelné češtiny (překlad ale uchovává biblickou dikci a styl), což způsobuje jeho velkou čtivost oproti ostatním biblickým překladům. Respektuje také původní metriku biblické poezie, tedy básnické části překládá veršem a ne prózou.
Český ekumenický překlad je, zdá se, nejcitovanější v moderní literatuře, patří k nejrozšířenějším a platí také za standardní zdroj biblických citací (vedle bible kralické, která je ale pro svou archaičnost méně užívána).

Překladatelé Starého zákona postupovali tzv. metodou konkordantnosti (pokud možno překládat tentýž hebrejský výraz stejným výrazem v češtině).
Překlad Nového zákona je pořízen metodou tzv. dynamické ekvivalence, tedy nahrazování myšlenky myšlenkou. Je tedy poměrně volný. Přesto se ale i novozákonní překladatelé u teologicky významných pojmů (např. milost) snažili o konkordantnost, tedy aby byl přeložen na všech místech textu shodným českým termínem.

Zdroj: Wikipedia


Dle výše uvedených zdrojů, je Český Ekumenický překlad Bible druhý nejpřesnější překlad Bible, avšak dle těchto zdrojů zjistíme, že některé části v tomto překladu byli pozměněné, aby „vyhovovali všem církvím (což ne všechny církve jsou Boží církve). Proto by jsme měli projít obsah, co ta kniha obsahuje, obzvláště Boží desatero, které by mělo být původní a nepozměněný.

Do Ekumenického překladu by neměla patřit taky přidané knihy „Bel a Drak“, kterou schválila Katolická a zřejmě i Pravoslavná církev (v pravoslavné církvi jsem již byl a rozdíl mezi těmito dvěma církví jsem neshledal…)
Potom tu máme Jeruzalémské Bible (nebo Hebrejské, nebo Židovská Bible). Obsah tohoto překladu jsem zatím nestudoval, ale už dle názvu Bible, bude kniha zřejmě zaměřená spíše na Starý Zákon, než na Ježíše Krista.


Další poslední překlad zde máme: Bible 21 století (vůbec nedoporučují).

FRO2fef90_zakladniB21

Ono celkově platí pravidlo, že kopírování z originálu, je ještě dobré, ale kopírování z kopírky, už není tak dobré. Bible 21 století vlastní jak moje sestra, tak i moje mamka, zkoušel jsem projít stejné verše, jako jsou uvedené v Ekumenickém překladu. Tyto verše jsou tak zjednodušené a brání hrozně na lehkou váhu, že tak člověk ztrácí bázeň při čtení těchto veršů. Já osobně jsem četl celou Bibli – Ekumenický překlad, nechci tvrdit, že jsem přečetl i celou knihu překladu 21 století, ale četla ji moje maminka i sestra a oni sami uznali, že z toho nového překladu nemají žádné pocity, jako kdyby četli obyčejnou knihu z knihkupectví. Potom jak moje mamka začala číst Ekumenický překlad, sama uznala, že jako kdyby četla úplně jinou knihu.
Mimo tyto osobní dojmy z nového překladu, jsem zjistil, že vlastně tato nová verze Bible vychází z Ekumenického překladu. Stejné verše, které byli vynechány, nebo pozměněny v Ekumenickém překladu, byli provedené také v tomto překladu 21 století, a to ještě v zjednodušené formě pro „modernější a lepší chápání Bible“.


Závěr:

Osobně doporučují Český Ekumenický překlad Bible beze změn (bez knihy Bell a Drak a bez pozměněné Božího desatera).
Správný Ekumenický překlad poznáte tak (pokud ji kupujete online), že na knize není žádná ozdoba, ani kříž, je na něm pouze nápis „Bible“ nic víc, nic miň.
Místa a verše, kde Ekumenický překlad vynechala, nebo lehce pozměnila, se můžeme dočíst z původního Králického překladu, ale to doporučují jen pro ty, kteří jsou více zakořeněné v četbě a studování Bible a poznání Božího slova. Pro začátečníky stačí zatím Ekumenický překlad Bible. Později si můžete pořídit i tu Kralickou Bibli pro kompletní ověření Božího Slova.

Výběr správné Bible
4.43 (88.57%) 7 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).

Diskuze k tomuto příspěvku.

16 Komentáře na "Výběr správné Bible"


Návštěvník
Ctibor Plášek
1 rok 10 měsíce zpátky

Tak já osobně mám nainstalovaný vynikající program Davar4 a v něm otevřený Český studijní překlad, vynikající Pavlíkův studijní překlad a moje poznámky. Nicméně do Davaru si můžete nainstalovat dalších cca 20 českých a dalších 200? (od oka) cizojazyčných překladů.. Rovnou tak můžete srovnávat jednotlivé překlady a psát si poznámky. Anebo si můžete vzít hebrejské nebo řecké originály se strongovými čísly a překládat si sami…

Návštěvník
Michaela
3 roky 3 měsíce zpátky

Boží Slovo někdy stačí slyšet jednou, ovšem většinou je třeba slyšet víckrát, než pochopíme význam, ale to se nestává tou silou opakování….ta síla a moudrost je v Duchu Svatém, bez kterého je Bible mrtvou literou či jen historickou knihou. Boha nikdo neoklame a toho, kdo stojí na Jeho straně, také ne. Věřím, že i když člověk čte ne úplně celistvou či původní Bibli, tak mu přesto Duch Svatý může vyjevit pravý význam Slova. To už bude zřejmě na citlivosti a “čistotě jedince v chození-vztahu s Bohem” což ovlivní míru “slyšení-porozumění” od Ducha Svatého. Nechat se vést Duchem Svatým se člověk, který přijal Krista, jistě učí po delší dobu, ne-li po celý život…Bůh ví že nejsme dokonalí, jen to nesmíme vzdávat…
Ale pokud má člověk na výběr, bude jistě moudřejší vzít si do ruky Bibli co nejméně pozměněnou.
Vždyť jakkoliv měnit Boží Slovo je hřích, kterého se spousta překladatelů dopustilo, navíc někteří vlivní lidé s vlastními záměry určité pasáže Písma úplně vynechali nebo překroutili. Je mi líto, když se lidé odvolávají právě na to, že Bible byla za staletí několikrát špatně přeložena a překroucena a tudíž Písmo úplně odvrhnou….ono je pohodlné úplně vše zahodit, nebo “strkat do jednoho pytle”

Návštěvník
Vlasta
3 roky 7 měsíce zpátky

Program sám mění, upravuje slova, tak se omlouvám za chyby. Chybí jim Boží bázeň :o)

Návštěvník
Vlasta
3 roky 7 měsíce zpátky

Souhlasím. Pracuji z překlady a B21 byla pozměněna. Překladatelům zřejmě chybí Boží báseň.

Návštěvník
RD
4 roky 1 měsíc zpátky

Mě se líbí Pavlíkův překlad ale je z nich nejsložitější ale nejpřesnější.

Návštěvník
Kamil
9 měsíce 16 dni zpátky

Porovnával jsi to s originálem, nebo to je jen víra?