Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Nejsme žádná náboženská organizace. Nejsme Adventisti, nejsme Jehovisti, nejsme Katolici, nejsme Mormoni, nejsme Pravoslavni ani protestanti.
Jsme křesťané milující Boha Otce a Syna Ježíše Krista v Duchu Svatém, Amen.
Klíčová slova: , ,
Přidáno: 09 Říjen, 2020

Zobrazeno: 891 x

Biblické číslo 144 000, koho se to týká?

Toto Biblické číslo uvedené v knize Zjevení je pro mnoho lidí mylnou myšlenkou, že i pohané, zachráněné skrze Ježíše Krista patří do tohoto čísla vyvolených.
Jenže pojďme se spolu podívat, co říká Bible o tomto čísle v knize Zjevení 7/4:

 Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele:
z pokolení Juda dvanáct tisíc,
z pokolení Rúben dvanáct tisíc,
z pokolení Gád dvanáct tisíc,
z pokolení Ašer dvanáct tisíc,
z pokolení Neftalím dvanáct tisíc,
z pokolení Manase dvanáct tisíc,
z pokolení Šimeón dvanáct tisíc,
z pokolení Levi dvanáct tisíc,
z pokolení Isachar dvanáct tisíc,
z pokolení Zabulón dvanáct tisíc,
z pokolení Benjamín dvanáct tisíc označených.

Bible zde úplně do detailu a doslova uvádí, kdo patři k číslu 144 000. Jak je psáno – je to z pokolení Izraele.
Tento verš však pokračuje dál:

 Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou.  A volali velikým hlasem:
„Díky Spasiteli, Bohu našemu,
Sedícímu na trůnu, a Beránkovi.“
A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli před trůnem tváří k zemi, klaněli se Bohu a volali:
„Amen! Dobrořečený i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!“
Jeden z těch starců na mne promluvil: „Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?“  Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.  Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou.  Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží,  neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu s očí.“

Zde Bible uvádí NÁS pohany (lidi mimo Izrael) že nás nelze spočítat, neboť nás zachráněných v Beránkově (Kristově) krvi je až mnoho, že to nikdo nesečte, takže nepatříme do čísla 144 000, která je sečtena jen z pokolení Izraele. My pohané, zachráněné skrze Ježíše Krista našeho Pána – Božího Beránka jsme v Boží rodině skrze naší víru a přijetí Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Bůh zde naznačuje svůj vyvolený lid Izrael, že celkový počet z jeho vyvoleného lidu – tudíž z Izraele bude zapečetěno (zachráněno) 144 000.

Biblické číslo 144 000, koho se to týká?
3 (60%) 2 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).
Sprosté urážky a slovní napadení budou však vymazány.

Diskuze k tomuto příspěvku.

Napsat první komentář