Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Klíčová slova: ,
Přidáno: 02 Duben, 2014

Zobrazeno: 6 213 x

Jak poznáme pravého proroka od falešného?

TEST ČÍSLO 1.

Deuteronomium 18,21-22 – Můžeš si říci: „Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?“Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen prorok mluvil opovážlivě. Neboj se ho.

Tento test  nás zbaví převážné většiny populárních prorockých předpovědí. I když se tak nezbavíme všech falešných proroků – dokonce i šarlatáni můžou občas uhodnout budoucnost. Moderní počítačová analýza jim to ještě usnadňuje a proto je důležitý další text.

Deuteronomium 13, 1-3 – Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazuji – nic k tomu nepřidávejte ani z toho neubírejte. Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: „Pojďme následovat cizí bohy“ (které jsi nepoznal) „a sloužit jim!“ Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší. Hospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu služte a k němu se přimkněte.

Pamatujme: Ve velkém vesmírném boji existují dvě strany! A člověk nemůže být překvapen jestliže se nepřítel zkouší předpovědět budoucnost, a pak způsobit aby se jeho předpověď splnila.  To všechno dělá proto, aby bylo svedeno co nejvíce lidí.

Mojžíšova hlavní myšlenka: Nejde jednoduše považovat naplněné proroctví za neomylné znamení pravosti proroka! Jestliže údajný prorok udělá předpověď, která se nesplní, pak již toto samo o sobě ho zbavuje možnosti být pravým prorokem. Jestliže údajný prorok udělá předpověď, která se splní, to ho posunuje do další úrovně zkoumání podle dalších z následujících testů Božího proroka. Nyní potřebujeme test číslo 2.

TEST ČÍSLO 2.

Izaiáš 8, 19-20 – Jistě vám řeknou: „Ptejte se věštců a duchařů, kteří šeptají a šveholí.“ To se lid nemá ptát svého Boha? To se má ptát mrtvých na živé? K Zákonu a svědectví! Pokud však nechtějí, pak ať si říkají slova, v nichž není žádné světlo.

Velmi důležitý test. Jestliže hodnotíme nějakého proroka, položme si otázku: Hovoří podle zákona  a svědectví Bible? Pokud ne – bez ohledu na to, jak správné  se jeho předpovědi  mohou jevit – je falešným prorokem!

Uveďme příklad ze Skutků 17. kapitoly. Zde kniha popisuje návštěvu apoštola Pavla v Makedonském městě Beroji. Jako prorok a jako apoštol přijímal Pavel poselství od Boha a předal jej lidem v tomto městě. Nyní si všimněte, jak Berojští přijali poselství od Boha, zvěstované Pavlem.

Skutky apoštolů 17,11 – Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.

Apoštol Pavel chválí Berojské za to, že hledali ve Starém zákoně, aby se ujistili, zda to, co říká Pavel je pravda. Každý pravý Boží prorok nemá co skrývat.

Každý falešný prorok se vás nakonec bude snažit oddělit od vaší závislosti na Bibli jako konečné autoritě ve vašem životě.  Bude se snažit vás přivést ke své vlastní interpretaci nebo spisům. Bible musí zůstat neotřesitelným základem naší duchovní pravdy a našeho učení!

TEST ČÍSLO 3.

1. Janova 4,1-3 – Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!

Pravý prorok dnešní doby bude zcela zaměřen na Krista. Bude ho vyvyšovat, oslavovat a ctít Pána Ježíše Krista v každém svém díle, jako jediného vykupitele a jedinou cestu k Bohu.

TEST ČÍSLO 4.

Sám Ježíš Kristus dává tento test. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.

Matouš 7, 15-2 – Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.

Jaký je životní styl toho, kdo tvrdí, že je prorok? Již samotná taková otázka odstraní zástup televizních hvězd, které jsou ověšeny klenoty a oblečeny do nádherných šatů, které odporují životu a učení Ježíše z Nazareta!

„Po jejich ovoci je poznáte.“ Snaží se více projevovat ovoce Ducha svatého než dary Ducha? Vždy je mi podezřelý člověk, který se snaží dokázat své povolání Bohem tím, že ukáže nějaký druh nadpřirozeného projevu! Nejpřirozenějším  důkazem ze všech je skutečnost, že Duch Ježíše Krista se projevuje v životě takového člověka.

Galatským 5,22 – Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost.

Čtyři jednoduché, ale spolehlivé Biblické testy, které můžeme uplatnit na kohokoli, kdo tvrdí, že vám  přináší poselství od Boha.

SOUČASNÁ PROROCTVÍ

V poslední době je různých proroctví čím dál více například Mayové, Nostradamus, Sibyla, Web Boot nebo Vanga a mnoho dalších. Něco se vyplnilo, něco ne, ale jedno mají společné. Nesplňují Biblický test pravého proroka! A to v podstatě ve všech bodech.

Jedině Bible je pravým kritériem, jestli proroctví pochází od Boha nebo od dávného nepřítele Lucifera. On má také moc dát lidem proroctví a do určité míry některé i naplnit, je to velmi mocný nepřítel a protože má již málo času stupňuje své úsilí.

Amos 3,7 –  Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky, proroky.

Před každou větší světovou událostí v dějinách se Bůh vždy snažil probudit lidi a připravit je na tuto událost tím, že poslal svého proroka. Například Potopa – lidi varoval Noe, první příchod Ježíše Krista – lidi připravil Jan Křtitel. Neznamená to tedy, že Bůh pošle posla před druhým příchodem Ježíše Krista, stejně jako poslal Jana Křtitele před jeho prvním příchodem? Určitě ano! Je to logické a ve shodě s Božím jednáním. Zjevení 12, 17 ukazuje, že to Bůh udělá.

Zjevení 12,17 – Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví.

ZACHOVÁVAJÍ BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ A DRŽÍ SE JEŽÍŠOVA SVĚDECTVÍ!

Zjevení 19,9-10 – (vysvětluje co je Ježíšovo svědectví) – Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.

Tento text jasně popisuje Ježíšovo svědectví jako ducha proroctví – je to tedy svědectví, které Ježíš posílá svému lidu prostřednictvím Ducha proroctví.

Zjevení 22,9 – On mi však řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři proroci a jako ti, kdo zachovávají slova této knihy. Klaněj se Bohu.“

Všimněme si podobnosti s veršem Zjevení 19,10, která jasně naznačuje, že duch proroctví je přítomnost proroka nebo proroků v tomto společenství. To znamená společenství víry na konci časů se bude vyznačovat poslušností Boha, zachováváním jeho přikázání, která jsou zapsána v Exodus 20,1-17  (povšimněte si, že je jiné, než které církev zachovává) a vlastnictvím ducha proroctví poslaného s „Ježíšovým svědectvím“.

Ano, Bible prohlašuje, že dar proroctví – Duch proroctví, jak to popisuje kniha zjevení – bude působit v Božím společenství věřících na konci času.

 

Zdroj: Znamení časů

Jak poznáme pravého proroka od falešného?
4.75 (95%) 4 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).

Diskuze k tomuto příspěvku.

4 Komentáře na "Jak poznáme pravého proroka od falešného?"


Profile photo of vicky79
Uživatel
12 dni 16 hodiny zpátky

Jen dodatek,nepřijímejte slepě mnou prezentovanou interpretaci bez toho aniž by jste si cokoliv sami neověřily ze samotného písma. Nad texty přemýšlejte, pečlivě porovnávejte s knohou zjevení. Hodně věcí dojde když si události 21 nejprve pořádně vyygoogluje. Já hodně používám taktiku ověřenou z vícero věrohodných zdrojů. Je vždy lepší chápat i texty před a po. Nejlepší je modlit se k Pánu o poznání.
Nikomu svůj výklad nenutím, jen to můj osobní úhel pohledu jak mi to dle mě zjevil Pán. Nejvíce člověk pochopí při čtení písma než při čtení už připravené verze od někoho.
Koukejte na mě jako na falešného proroka a až teprve pak když třeba zjistíte, že něco na tom co píšu může být pravda tak změnte názor.
NIKDY TO NEDĚLEJTE OPAČNĚ !!!!
Těžko se pak zbavovat zažitého bludu-to je ta satanova past. Nechá v nás něco zakořenit a doufá že tuto teorii kvuly své ješitnosti budeme třeba hájit i proti pravdě a písmu.
Leživý výklad a nebo falešné proroctví je jako kyselina, jako přilepená žvýkačka. Těžko se jí zbavit.
Už jsem viděl mnoho křestanů kteří nepřijmou pravdu jenom proto že by měly moc práce s očištováním od těchto žvýkaček.
Kdo není schopen i třeba změnit názor a dát něco do souladu s písmem ten pak těžko třeba nenaletí jinému a ještě horšímu bludu než byl ten předchozí.
Jak říkal jeden můj dobrý přítel–kdo si splete první knoflík, ten se už pořádně nezapne.
,,mluvící kámen”

Profile photo of vicky79
Uživatel
12 dni 17 hodiny zpátky

Hezký a pravdivý článek. I mezi adventistami se občas objeví někdo, kdo vidí. Jejich učení je ale vesměs falešné. V těchto dobách, kdy potřebujeme nejvíc proroctví a znamení stavu času nám adventisté tvrdí že prorok Daniel nám už nemá několik století co říct. Přitom právě v těchto dobách nejvíc potřebujeme staré proroky, aby nám pomohly porozumět, co se ve světě vůbec děje a jak tomu všemu máme rozumět.
Jeden příklad za všechno O severním králi z Daniela 11:40-43: „V posledním čase na něj zaútočí jižní král, ale severní král se proti němu vyřítí s vozy, jezdci a mohutným loďstvem. Jako povodeň vtrhne do mnoha zemí, 41až přijde i do Nádherné země. Mnohé národy tehdy padnou, ale některé se z jeho moci zachrání: Edom, Moáb a přední z Amonců. 42Zmocní se mnoha zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknout. 43Ovládne zlaté a stříbrné poklady a veškeré bohatství Egypta, podmaní si Libyjce i Habešany.“
Falešný výklad proroctví:
Adventisté nám tvrdí že tento král byl Napoleon, který došel až do Egypta. A mají jako důkaz velice složitou a kostrbatou teorii která se snaží Napoleona za každou cenu napasovat do role posledního severního krále-někde jsem viděl o tom i jejich video a čuměl jsem jako bacil do lékárničky jakých ignorací z písma se dopouštějí a co všechno z textu vynechaly jen aby jim to aspoň naoko pasovalo. -důmyslný klam.
Když se jejich teorii podíváme skrz písmo a historii tak zjistíme že to napoleon být nemůže:
1),,V posledním čase na něj zaútočí jižní král, ale severní král se proti němu vyřítí s vozy, jezdci a mohutným loďstvem“—Na Napoleona nikdo nezaútočil první ,naopak on sám byl agresorem. Na Nilu se posléze jeho loďstvo sice utkalo s lordem Nelsonem, ale to byl zase Angličan (se severu) a ne Egypťan (z jihu) . Navíc tady Napoleonovo loďstvo prohrává. Během jediné noci byla francouzská flotila zničena a celou katastrofu završil výbuch arzenálu na admirálské lodi l´Orient. Francouzi, vysazení na pevnině, zůstali od této chvíle odříznuti od světa a ztratili spojení s Francií. Egypt nebyl jeho armádou nikdy zcela podmaněn. Napoleon se do roka stahuje a z Egypta prchá. Text z Daniela navíc mluví o posledním čase – a napoleon nežije v tento úplně poslední čas-po něm bylo ještě spousta dalších králů.
2),,Jako povodeň vtrhne do mnoha zemí, 41až přijde i do Nádherné země. Mnohé národy tehdy padnou, ale některé se z jeho moci zachrání: Edom, Moáb a přední z Amonců.“—Napoleon přes Palestinu jen prošel a významnějšího vlivu tady nikdy nedosáhl.
3),,Zmocní se mnoha zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknout. 43Ovládne zlaté a stříbrné poklady a veškeré bohatství Egypta, podmaní si Libyjce i Habešany.“—tady teorie o Napoleonovi jako severní posledním králi utrpí snad nejvíce. Sice si na 2 roky podmanil část Egypta ale jen do porážky na již zmíněném Nilu. Libyjce si také nepodmanil a Habešany (Etiopany) už vůbec ne.
Správné proroctví:
A teď se podívejme ještě jednou na úplně stejné texty z pohledu 21 století.
1) ,,V posledním čase na něj zaútočí jižní král, ale severní král se proti němu vyřítí s vozy, jezdci a mohutným loďstvem“—11 září 2001 útočí domnělí fanatičtí muslimové (Jsou z jihu oproti severní americe) na světové obchodní centrum, odpověď USA na tento útok všichni známe.
2) ,,Jako povodeň vtrhne do mnoha zemí, 41až přijde i do Nádherné země. Mnohé národy tehdy padnou, ale některé se z jeho moci zachrání: Edom, Moáb a přední z Amonců.“—Přesně takto to proběhlo po 11 září. Severní král vtrhl do mnoha zemí. Začalo to Afganistánem ,Irákem,sýrií. Edom,moab a přední amonců (Jordánsko) zůstalo jako jediné ušetřeno z tohoto regionu. (2001-dodnes)
3),,Zmocní se mnoha zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknout. 43Ovládne zlaté a stříbrné poklady a veškeré bohatství Egypta, podmaní si Libyjce i Habešany.“—Koalice vedená severním králem USA se tedy již zmocnila mnoha zemí. V Egyptě propuká pod termínem arabské jaro povstání a dnešní loutková vláda Egypta je dnes již pod taktovkou USA. (2010) USA tím mají pod kontrolou i symbolické egyptské zlato (suezský průplav a jiné). Svržený prezident Egypta Husní Mubarak umírá záhadně během soudního procesu.
Další po Egyptu na řadě podle proroctví Lybie. (2011) Kadafího režim je zničen a Kadáfí zabit. Lybie je v troskách dodnes.
Další jsou na řadě Habešané (Etiopie)– Etiopie je strategickým partnerem Spojených států v globální válce proti terorismu . Spojené státy jsou největším dárcem do Etiopie: v roce 2008 činily v USA zahraniční pomoc Etiopii v USA 969 milionů $ v roce 2009 US $ 916 s rokem 2010 odhaduje na nás $ 513 a US 586 $ požadováno pro rok 2011.
Etiopie je nejlepší spojenec spojených států v celém africkém rohu a má velké slovo v africké armádní unii.
Pod taktovkou USA se Etiopie snaží destabilizovat i sousední Eritreu (mimochodem země královny ze sáby) odkud prchají miliony uprchlíku do okolních regionů a také do Evropy.
Co se stane pak?
Daniel 11:44-45 ,,Vtom ho však vylekají zprávy z východu a ze severu. S velikou zuřivostí vyrazí, aby pobil a vyhladil mnohé. 45Svůj hlavní stan postaví mezi mořem a Nádhernou svatou horou. Tam potká svůj konec a nebude mu pomoci.“
Dodatek: Tento severní král se má v dalším verši něčeho vylekat z východu a ze severu. Podle nejnovějších zpráv ze světa víme že se Spojené státy už lekají východního ekonomického konkurenta Číny (východ) ale i jeho stále silného severního spojence Číny, Ruska (sever).
Právě v tomto historickém momentu se nyní nacházíme.
Počkáme až teď vyrazí s velikou zuřivostí, aby pobil mnohé. Musí si postavit svůj armádní tábor v Izraeli mezi středozemním mořem a Jeruzalémem.
Víte, co se v této části Izraele nachází? Megido (hebrejsky מגידו) starověké město a v letech 1800–600 př. n. l. významné středisko Galileje a známé též jako místo posledního boje zvané ARMAGEDON.
To je náhoda co?
Takže tady bude USA poraženo Bohem, a navíc tato bitva na samém konci knihy Daniel je ta samá jakou popisuje i Jan skoro na konci knihy Zjevení.
Bůh knihu Daniel nechal napsat pro židy a zjevení pro křesťany. Obě se doplňují-zkuste si to samy.
Je to čisté Boží dílo.
Nemáte zač. Informace v těchto knihách jsou od Boha, a ne od mě.
Čtěte hlavně i tu další 12 kapitolu, je to úplně už poslední kapitola této knihy – to je to co teď nutně potřebujeme. Informace o otřesné ohavnosti z Daniela, o které mluvil Ježíš v Matouši 24:15.
,,mluvící kámen”

Profile photo of
Návštěvník
4 roky 8 měsíce zpátky

Mám výhradu: Kdo četl o Sibyle Kumaně, ví, že po jejím útěku od sekty vyznavačů slunce se jí dostalo poznání skutečného Boha, kterého hledala, později i v moudrosti a zbožnosti krále Šalamouna s ním ž nakonec měla syna.

O Sibyle Kumaně, královně Arábie, která svému lidu přinášela poznání o Bohu Izraele a toužila aby se lid Arábie změnil a odmítl svojí dosavadní víru a přijal Boha Izraele, což jí přimělo prchnout z Arábie a přijít o své kralování, říká i Ježíš Kristus: “Hle, královna jihu vážila tak dlouhou cestu aby slyšela moudrost Šalamounovu, ale tutoť více než on”.

Sibyla Kumana také s velikou vírou a láskou předpověděla příchod Mesiáše, jehož potom lidé ukřižují a to činila s velikou úctou k Ježíši Kristu.

Kdo je to tedy, kdo zařazuje Sibylu mezi lži proroky a proč ? Ona přijala Boha Izraele a uvěřila v příchod Mesiáše, u dřeva, z něhož měl být stlučen kříž se dlouho modlila. *icon_eek*