Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus

Tyto stránky běží již 10 let (od roku: 2012).

Nejsme žádná náboženská organizace. Nejsme Adventisti, nejsme Jehovisti, nejsme Katolici, nejsme Mormoni, nejsme Pravoslavni ani protestanti.
Jsme křesťané milující Boha Otce a Syna Ježíše Krista v Duchu Svatém, Amen.
Klíčová slova:
Přidáno: 23 Březen, 2016

Zobrazeno: 4 671 x

Závist a dychtivost

Co vlastně ta závist je? A proč tuto vlastnost máme? Proč se vůbec objevila?

envy

První závist

V době, kdy Bůh stvořil nebesa, tak závist ještě neexistovala, ani zlo a satan nebyli. Bible o tom vypravuje:

Ezechiel 28, 14: „…Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů,

na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost.

Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory Boží, cherube ochránce, vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů. Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost, svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou králům. Množstvím svých nepravostí, nepoctivostí svých obchodů jsi znesvětil své svatyně. Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě, pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří. Všude mezi lidmi, kde tě znají, strnou nad tebou v úděsu, staneš se odstrašujícím příkladem, zanikneš navěky.“

Tento cherub se stal satanem a ďáblem, který svedl třetinu andělů z nebes a propadli do země a podsvětí a stali se z nich démoni, kteří dodnes bojují proti pravdě, lásce a Bohu nejvyššímu, aby dokázali světu, že Bůh není láska a že Bůh neexistuje, že my lidé jsme víc než Bůh, máme se spoléhat sami na sebe a Boha z našeho života vynechat.

Bůh tohoto cheruba (satana) nezničil, aby ukázal Jeho spravedlnost, že on je Bohem spravedlivým a milujícím. Aby vesmír Boha nemiloval a neuctíval ze strachu, ale z lásky. Proto Bůh dal omezený čas tomu cherubovi (satanovi) aby ukázal svou vládu na tomhle světě, aby celý vesmír se přesvědčil, kdo má pravdu a čí spravedlnost obstojí.

Pro tuto spravedlnost a pravdu, svobodu trpělo a zemřelo za všech pokolení lidstva příliš mnoho obětí, aby bylo dosaženo spravedlnost pravdy.

Zjevení 6,9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. A křičeli velikým hlasem: „Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naší krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?“ Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni.

Tento cherub (satan) byla první bytost, která kvůli své povýšenosti a pýchy stát se Boha rovným, kterému se objevila ta „podlost“ (závist) ve svém srdci a stal se z něho svůdce světa k hříchu.

Svedl tak první lidi (Adama a Evu), a vložil do jejich srdcí též svou závist po Boha rovnosti a tak byl člověk sveden a propadl smrti kvůli své neposlušnosti k Bohu.

Závist v dnešní době

Kvůli závisti do světa vstoupilo zlo a Kain (syn Adama) zabil kvůli závisti svého bratra Abela. Ježíš dokonce řekl, že ten, kdo nenávidí svého bratra (jako Kain) tak už ve svém srdci ho zabil.

Bůh v desatero přikázání řekl:

  1. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Jak to funguje v dnešní době? Lidé pořád závidí a nebo chtějí být někým záviděn (cítí se dobře, když někomu ubližují tím, že jim někdo závidí a cítí se něco míň, než oni) cítí se povýšeně nad ostatníma, když jsou na tom lépe, než ostatní.

Ježíš však říká:

Blaze tichým, neboť oni zdědí Zemi (naší planetu)

Blaze těm, kdo mají čisté srdce (nezávidí a nedychtí), neboť uzří Boha živého (v tváři tvář)

Závist a dychtivost
4.5 (90%) 2 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).
Sprosté urážky a slovní napadení budou však vymazány.

Diskuze k tomuto příspěvku.

4 Komentáře na "Závist a dychtivost"


Profile photo of
Návštěvník
5 roky 9 měsíce zpátky

Myslím si, že to nebyla závist ale žárlivost a hlavně neznalost kompletního božího plánu. Prostě satan začal neoprávněně žárlit na lidi z důvodu neznalosti božího záměru… a až později se k té žárlivosti přidali další špatné vlastnosti. Z bible totiž víme, že samotný Bůh je žárlivý (ale vždy v dobrém) proto i jeho andělé mají pravděpodobně tuto vlastnost a také o nich víme, že neznají kompletní boží plány. Dokonce si také myslím, že Satan slyšel, jak Bůh varuje lidi před ovocem a sám z něj pojedl a to byl počátek jeho zkaženosti.