Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus

Tyto stránky běží již 10 let (od roku: 2012).

Nejsme žádná náboženská organizace. Nejsme Adventisti, nejsme Jehovisti, nejsme Katolici, nejsme Mormoni, nejsme Pravoslavni ani protestanti.
Jsme křesťané milující Boha Otce a Syna Ježíše Krista v Duchu Svatém, Amen.
Přidáno: 04 Únor, 2016

Zobrazeno: 9 941 x

Proč lidé často porušují desatero přikázání?

Jednoho dne večer jsem nad tím přemýšlel, jaké jsou příčiny, že lidé tak často porušují Boží desatero přikázání a Duch svatý mi zjevil tyto příčiny, proč tomu tak je. Možná vám to dá taky smysl, jako mě:

 

Příčina k porušení: Boží zákon
Zpochybnění o Bohu.  1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Touha spatření Boha a po Bohu rovnosti. 2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
Ateismus, které nevěří v nic, než kromě sebe. 3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
Změna dob a časů. 4. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani cizinec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.
Lhostejnost a lehkomyslnost. 5. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Nenávist. 6. Nezabiješ.
Tělesná touha. 7. Nezcizoložíš.
Nespokojenost a touha. 8. Nepokradeš.
Pýcha a arogance. 9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
Závist a nečisté srdce. 10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Jsou to nejčastější důvody a příčiny, proč lidé (včetně křesťanů a mě) porušují často Boží zákon. Kdyby se náš Pán za nás neobětoval a nevysvobodil by nás od zákona, potom nikdo nemáme právo být v Božím království, protože jestli-že hřešíš k jednomu z těchto zákonů, zhřešil jsi proti všem a mzdou za hřích je smrt, který za nás zaplatil Ježíš Kristus, jako výkupné, abychom my nebyli odsouzení za naší nepravost. Ježíš Kristus, jako Boží syn, se vzdal své svatosti, čistoty, svého trůnu, stal se člověkem, nechal se ponížit, vzal na sebe veškerou naší špínu a hanebnost, která se Bohu protiví a umřel, aby nás svou krví očistil.

Amen.

Je smutné, že katolická církev tvrdí, že Ježíšova oběť a krev není dostačující.

Je smutné, že svědci Jehovovi neberou Ježíše podle Bible, ale podle svých nauk.

Je smutné, že spousta skvělých lidí s čistým srdcem o Bohu a o Ježíši nic nevědí.

Je smutné, že MY KŘESŤANÉ (včetně mě) tak často zapomeneme, co pro nás Ježíš udělal a jakou cenu za nás zaplatil.

Proč lidé často porušují desatero přikázání?
4.63 (92.5%) 8 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).
Sprosté urážky a slovní napadení budou však vymazány.

Diskuze k tomuto příspěvku.

13 Komentáře na "Proč lidé často porušují desatero přikázání?"


Profile photo of Tomas B.
Uživatel
5 roky 10 měsíce zpátky

Desatero božích přikázání v žádném případě nebylo zrušeno. Zrušen byl Mojžíšův zákon ustanovení a ceremoniální zákon, který byl uložen po straně truhly smlouvy.

Profile photo of Millie 2017
Uživatel
5 roky 10 měsíce zpátky

Je zbytečně se nad tím trápit , kdo není z Jeho ovcí neuslyší Jeho hlas. Doporučuji přečíst si knihu “Boh sám rozhodlo zachrániť ” od Bianchiho. Navazuje na učení J. Kalvína a je přínosem pro všechny, kteří nemohou pochopit ,že nelze nikoho přivést ke Kristu, kdo předem nebyl Božím Duchem povolán.

Návštěvník
Josef Vavřík
5 roky 10 měsíce zpátky

Platí STARÁ SMLOUVA jak ji uznávali Izraelité? NE
Platí ZÁKON, tak jak ho museli dodržovat Izraelité? NE
Platí DESATERO, jak ho museli dodržovat Izraelité? NE
Platí ČISTÉ A NEČISTÉ, jak to museli dodržovat Izraelité? NE
Platí povinný odvod desátků, jak to museli činit Izraelité? NE
Platí uctívání SOBOTY tak, jak ji uctívali Izraelité? NE
Ježíš Kristus svou smrtí vzal hříchy světa na sebe a zrušil obětní systém, který od prvopočátku ukazoval na oběť nejvyšší, na oběť Ježíše Krista, svou smrtí nám dal do srdce lásku a též nám dal zaslíbení, které nám i splnil – poslal nám svého Přímluvce a jedině díky němu, jedině díky víře v Ježíše Krista budeme spaseni a jedině díky tomuto vedení, tomuto „vzoru“, této největší oběti a tohoto největšího daru pak s láskou vnímáme i to, že naše srdce je vedeno Duchem svatým a tedy:
• Automaticky naše jednání je dle DESATERA
• Nemusíme přemýšlet o to, co děláme špatně a co nesmíme dělat, protože máme ZÁKON ve svém srdci
• Nemusíme se zabývat ČISTÝM A NEČISTÝM, protože i EGW nám toto dala jako radu ve zdravotní reformě, a to jen z důvodu, abychom byli zdravější a odolnější vůči hříchu při naší misii, a tedy automaticky pak vnímáme to, že chceme být zdravější
• S láskou pak budeme podporovat nejen přímé potřebné a chudé, ale také naše kazatele a sbor odvodem desátků a darů, aby se nám dařilo ještě lépe
• Nikdy nemůžeme pak zpochybnit platnost SOBOTY, která je dnem odděleným a svatým, tedy dnem, kdy se můžeme těšit na společenství a silnějším a účinnějším věnováním poselství Ježíše Krista, s kterým jsme každý den, kdy tak dochází k blízkému poznávání jeden druhého, protože i tento den máme ve svém srdci

Profile photo of
Návštěvník
5 roky 11 měsíce zpátky

I. Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!

II. Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není

Profile photo of
Návštěvník
5 roky 11 měsíce zpátky

Ježíš nepřišel zákon zrušit ale naplnit.