Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Klíčová slova:
Přidáno: 25 Září, 2012

Zobrazeno: 6 953 x

Jebel el Lawz – pravá hora Sinaj

Spálený vrchol hory Sinaj

Vršek hory Jebel el Lawz  je zčernalý, spálený. Spálené místo lze na fotkách bez problému rozeznat, kontrast spáleného místa  oproti spodní části hory je velice zřetelný. Bible nám říká, že Hospodin sestoupil na horu Sinaj v ohni. Hora byla zahalená kouřem a stoupal z ní dým jako z pece. Dodnes je celý vršek hory zřetelně zčernalý, ohořelý.

Exodus 19,18 – Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin sestoupil v ohni. Stoupal z ní dým jako z pece a celá hora se mohutně otřásala.

Deuteronomium 4,11-12 – A tak jste se přiblížili a stanuli pod horou. Hora plála ohněm až k samému nebi; kolem tma, oblak a mračno. Tehdy k vám Hospodin promluvil z prostředku ohně.

Bible nám popisuje, že hora byla zahalena kouřem, plála ohněm až k samému nebi. Musela to být opravdu úchvatná a zároveň děsivá podívaná pro Izraelský lid. Tento projev Boží moci, zanechal na hoře Jebel el Lawz stopy po ohni až do dnešní doby.

Oltář zlatého telete

Izraelský lid, žil dlouhá léta v otroctví v Egyptě. Tam se naučil pohanským zvykům Egypťanů a přebíral jejich zvyklosti, naučil se uctívat Egyptské bůžky.

Na úpatí hory Jebel el Lawz byl nalezen velký kamenný oltář, na kterém jsou vyryty kresby egyptských posvátných býků či telat. Ron Wyatt tento oltář ukázal archeologovi z Rejhardské university, který okamžitě rozpoznal jeho důležitost. V Saudské Arábii se nikde nenachází žádné jiné naleziště jako toto.

Exodus 32,1 – Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona. „Honem, udělej nám boha, který by nás vedl!“ pobízeli ho. „Kdo ví, co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.“

Exodus 32,4-5 – Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a odlil z toho sochu telete. Tehdy zvolali: „Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta!“ Když to Áron uviděl, postavil před sochou oltář. Potom oznámil: „Zítra bude Hospodinova slavnost!“

Exodus 32,5,8 – Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta!‘“

Tak jak je v Bibli psáno byl před horou Jebel el Lawz nalezen kamenný oltář s Egyptskými rytinami, který byl zachován až do dnešní doby aby svědčil o tomto Biblickém příběhu.

Kamené kruhy

Podél cesty Izraelců bylo nalezeno velké množství kamenných kruhů. V blízkosti hory Jebel  el Lawz se nachází velký počet kamenných kruhů, které se nalézají na západní straně hory. K čemu kamenné kruhy sloužili není přesně známo. Pravděpodobně se jednalo o obrubu stanů. Bible nám ale říká, že izraelský lid se utábořil před horou Sinaj a zde se žádné kamenné kruhy nenacházejí. Kruhy z kamenů mohly být vystavěny, aby bylo možné udržet zvířata na místě, která mohla být ustájena na západní straně hory, zatímco lid a jejich tábor byl na druhé straně, na východě, před horou.

Eliášova jeskyně a skalní rozsedlina

Na pravé straně od vrcholu hory Sinaj se nachází jeskyně, kterou si můžete prohlédnout na obrázku. Toto by mohla být Biblí zmíněná jeskyně kde přenocoval Eliáš.

1. Královská 19,8-9 – Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Oréb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval.

Na vrcholu nad jeskyní jsou dva obrovské balvany. Mezi těmito balvany roste osamělý strom. Je to místo, kde skryl Hospodin Mojžíše svou dlaní ?

Exodus 33,22 – Až tudy půjde má sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a přikryji tě svou dlaní, dokud nepřejdu.

Všechny tyto důkazy poukazují na fakt, že toto místo je opravdu horou Sinaj, která je podrobně popsána v Bibli.

Po tom, co Ron Wyatt přivedl toto místo k pozornosti v roce 1984, Saudské úřady obehnaly celou oblast hory drátěným plotem, byla zde vystavena strážní budova. Tato oblast byla prohlášena za archeologické naleziště a je před světem uzavřena.

V součastné době se chytá film The Exodus Conspiracy. Tomuto teamu se podařilo tuto lokalitu navštívit a podrobně zdokumentovat. Můžeme se brzy těšit na tento film, který nám odhalí tyto úžasné archeologické objevy.

Zdroj: Znamení časů

Jebel el Lawz – pravá hora Sinaj
4 (80%) 5 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).
Sprosté urážky a slovní napadení budou však vymazány.

Diskuze k tomuto příspěvku.

Napsat první komentář