Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Nejsme žádná náboženská organizace. Nejsme Adventisti, nejsme Jehovisti, nejsme Katolici, nejsme Mormoni, nejsme Pravoslavni ani protestanti.
Jsme křesťané milující Boha Otce a Syna Ježíše Krista v Duchu Svatém, Amen.
Klíčová slova:
Přidáno: 25 Červen, 2015

Zobrazeno: 8 101 x

Uprchlictví aneb jedna ze zkoušek zatvrzelosti lidských srdcí ?

KIM396e44_p201102260408201Rozhodl jsem se napsat tento článek, neboť vidím vlnu nenávisti k uprchlíkům a imigrantům obecně. Na této problematice je totiž jasně vidět, jak se nás satan snaží svést, abychom opustili nauku Ježíše Krista a zatvrdili svoje srdce k našim bližním, naší duchovní rodině.

Každý křesťan, ještě než vyřkne svůj názor na uprchlictví, by se měl zamyslet, jak by se k uprchlictví postavil sám Ježíš Kristus. Neřekl snad: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ (Matouš 11:28)? Apoštol Jan taktéž píše: „Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.“ (1. Janův 4:20)

V první řadě je třeba říct, že ne všichni uprchlíci jsou opravdoví uprchlíci. Jsou takoví, kteří se za ně jen vydávají a zneužívají výhod. Nemůžeme ale odsoudit celý strom kvůli špatnému ovoci, nemůžeme zavrhnout skutečné uprchlíky, mezi kterými jsou jistě i křesťané, utlačováni a zabíjeni např. ISIS. Jistě se modlí k Bohu o pomoc a odmítnout je by bylo odmítnout Krista, neboť řekl: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Matouš 25:40)

Bůh je milosrdný nadevše, vzpomeňme na záchranu Lota a jeho rodiny ze Sodomy, neboť Abrahám smlouval s Bohem o záchranu spravedlivých z onoho padlého města (Genesis 18:22-33). Zachránil taktéž společníky proroka Daniela z ohně, kam je uvrhl zlý král (Daniel 3:23-26) a rovněž zachránil samotného Daniela, když byl vhozen do jámy lvové (Daniel 6:13-24) a jiné. A to jsem ani nedošel k největšímu milosrdenství ze všech, kdy za nás poslal jako výkupné svého jediného Syna.

Samozřejmě, je přirozené mít obavy, ale jakožto křesťané bychom obavy mít neměli a už vůbec ne obavy o věcí týkající se tohoto světa. V Matoušovi 6:24-34 se dočítáme, že nemáme mít obavy o světské věci, ale máme hledat Boží království a spravedlnost a vše ostatní nám bude přidáno. První dvě přikázání známe, Spasitel nám je vylíčil a jsou jasná: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ (Matouš 22:37) a druhé je mu podobné: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ (Matouš 22:39).

Křesťané se všichni snaží o přijetí Bohem. Přijme ale Bůh takové, kteří soudí druhé, ačkoliv nejsou bez hříchu a odmítají jim pomoci? Milují takoví lidé skutečně Boha a pochopili učení Ježíše? Viz verše z druhého odstavce. Zamyslete se nad tím jak by se zachoval Ježíš… co by asi řekl lidem kdyby tu byl ??? jak by se zachoval k uprchlíkům ??? (Matouš 25, 31 – 46).

A proto vás prosím – nezatvrzujte svoje srdce. Přejme uprchlíkům to, co si oni přejí od Boha, jako by to byla naše vlastní rodina (a to ona skutečně duchovně je). Samozřejmé však je, že konečné rozhodnutí je na vládách a satanovi, který je ovládá. My však musíme rozhodovat sami za sebe a ne se spoléhat na vlády(které jak víme neslouží bohu, prospěchu lidem), koneckonců JK již říkal, že kdo je věrný v málu, je zároveň věrný i ve velkém (Lukáš 16:10). Proto prosím čiňte to, co by činil náš Živý Bůh. Věřím, že se v srdci rozhodnete správně.

Článek od uživatele: Realtoltek Dzehenuti

Uprchlictví aneb jedna ze zkoušek zatvrzelosti lidských srdcí ?
3.91 (78.18%) 11 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).
Sprosté urážky a slovní napadení budou však vymazány.

Diskuze k tomuto příspěvku.

7 Komentáře na "Uprchlictví aneb jedna ze zkoušek zatvrzelosti lidských srdcí ?"


Profile photo of Zora Martinelli
Uživatel
4 roky 7 měsíce zpátky

Satan dává lidem do srdcí strach. Bůh chce oddělit zrno od plev, kolik lidí s láskou v srdci zůstane, když je všude strach? Islámisti mají za úkol zlikvidovat křesťany, vůbec se tím netají. Ano máme milovat svoje nepřátele,ale nic o tom, že si je máme zvát domů v bibli není. Křesťanů je mezi uprchlíky pár a ti táhnou dál do Ameriky, ikdyž teď když je tam Trump, tak asi skončili. Co se stane když každá islámská rodina má průměrně dvacet dětí a evropská 1,5? Jakákoliv migrace je průser, to už ukázali běloši po celém světě, včetně vraždění, nejvíc křesťané. Teď budou islámisti vraždit křesťany pro změnu… u nás doma a my si je sem zvem. kristus sem přišel zasít meč. Než něco napíšete, tak si zajeďte se podívat od západní Evropy, jak jsou vděční… je to tím že ti, co to skutečně potřebují jsou už dávno mrtví, nebo se sem nemají šanci dostat, protože na to nemají peníze. Proč sem chodí mladí chlapi krást znásilňovat, rozbíjet, proč jim nedají do rukou zbraně a jídlo, ať si u sebe doma udělají pořádek? Vraždit je jejich velké hobby, jsou k tomu vedeni od malých dětí, tak se můžou realizovat. Pro mě je to cílená likvidace Evropy. Oni mají mnoho peněz na cestu sem, mají nový mobily, hadry… lidi z Afriky, kde na to vzali? Hubený a zubožený fakt nejsou a vděční už vůbec ne. Já je miluji už jenom proto, že sajrajt nesnáší lásku a prosím Boha ať nás ochrání.

Profile photo of
Návštěvník
6 roky 3 měsíce zpátky
Návštěvník
RD
6 roky 3 měsíce zpátky

Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?” Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?” On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí” a „miluj svého bližního jako sám sebe.” Ježíš mu řekl: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.”
Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?”
Ježíš mu odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaláma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: ‘Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.’
Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?” Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.” Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.”

Návštěvník
RD
6 roky 3 měsíce zpátky

Podobenství o Samaritánovi

https://cs.wikipedia.org/wiki/Podobenstv%C3%AD_o_milosrdn%C3%A9m_Samarit%C3%A1novi

 

No když jsem to psal, říkal jsem si že mi ještě něco uniklo co jsem tam chtěl zakomponovat :))). Tak dávám ještě do komentáře :).