Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Klíčová slova:
Přidáno: 10 Říjen, 2013

Zobrazeno: 3 964 x

Náboženství – vznik různých směrů

Napadlo vás někdy, co to je náboženství a kde má svůj počátek? Které je nejstarší? Proč je tolik forem náboženství? A který směr je ten správný? Proč vůbec lidé věří v Boha? To jsou otázky pro každého rozumně přemýšlejícího člověka. Možná si řeknete, že vás to nezajímá, ale každý  člověk na této planetě, tudíž i vy, jste do některé z forem zapojeni. Jsou zde různé zvyky – tradice, svátky, které každý z nás praktikuje ve svém životě. Většina z nás slaví vánoce, velikonoce, či chodí cvičit jógu…

Už samotné slovo náboženství znamená – následování někoho. Rád bych se s vámi zamyslel nad  počátkem náboženství, které je tu dodnes. K tomu, abychom to poznali, potřebujeme Bibli. Je to kniha, kterou začal  psát Mojžíš přibližně 1500 let před naším letopočtem a pravdivost jejích slov dokazují četné archeologické nálezy. To, že její slova se dochovala v nezměněné formě dokazují nalezené svitky v Kumránských jeskyních. Také mnohá další naleziště potvrzují pravdivost příběhů v  zapsaných  Bibli.  Poznejte to  sami, otevřete si ji  a  ověřte si její pravdy.

Počátek Náboženství – následování – Boha.

Člověk =  ADAM  a EVA byli stvořeni Bohem Stvořitelem. Genesis 1,27

Narodili se jim dva synové  – Kain a Abel. Genesis 4,1-16.  Abel poslouchal Boha (věřící lidé), Kain  Boha neposlouchal, dělal si co chtěl. Zabil svého bratra, což byla první smrt na světě (nevěřící lidé).

Místo  zabitého Abela se Adamovi a Evě narodil syn ,kterému dali jméno Šet, který opět Boha poslouchal.

Z rodu Šetova se narodil Noe, který měl tři  syny Sema, Chama a Jafeta Genesis 5,32.

Jméno Sem znamená  věřící v pravého Boha, jméno Cham znamená  nevěřící v pravého Boha, mající  své bohy. Jméno Jafet znamená bloudící (věřící  i nevěřící).

Z potomků Sema si Bůh  vyvolil národ, který by nesl pravou víru v pravého Boha. Byli to Izraelité – židé.

Židé  – mají svůj počátek u Abrahama  1400 let před Kristem. Bůh si povolal Abraháma, který je nazván Otcem víry. Poslouchal Boha a nesl pravé poselství o Pravém Bohu – Stvořiteli. Genesis 11,10. 27.  (narození Abrama), Genesis 12,1-9. 15. – (smlouva mezi Bohem a  Abrahamem). Verš 21- (narození Izáka). Izák měl Jákoba a Jákob měl 12 synů –pokolení Izraelců ( židů ).

Když vyvedl  Bůh svůj vyvolený národ z Egyptského otroctví, dal Mojžíšovi na hoře Sinaj desky Božího neměnného zákon. Mnoho bodů tohoto zákona je dodnes součástí většiny světských, státních zákonů.

Tento zákon zní: 1. Neměj žádné bohy kromě mne 2. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli 3. Neužívej jméno Hospodina nadarmo 4. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý 5. Cti otce svého i matku svou 6. Nezabíjej 7. Necizolož 8. Nekraď 9. Nelži 10. Nezáviď

Křesťané  – mají svůj počátek před 2010 roky. Jejich učení je založeno na Ježíši Kristu, který byl  žid, a  který se prohlašoval, a mocnými činy dokazoval, že je Synem Boha nejvyššího. Byl tak důležitou postavou dějin, že se podle něj změnil letopočet. Odkazuje lidi na pravého Otce, který je na Nebi ( ve vesmíru ). Křesťanství je pokračováním  židovského náboženství, které vede k poznávání Pravého Boha skrze Syna Ježíše Krista.  Jeho život, i celé dílo vykoupení je popsáno v Biblických evangeliích.   Proč je tolik směrů v křesťanství?

Z dalšího Noemova syna Cháma vychází další směry náboženství.

Další skupinou jsou Muslimové – islám – mohamedáni. To je východní náboženství.  Mají svůj počátek také u Abraháma. Jeho syn Izmael, byl ale synem  Egyptské služky jménem Hagar. Genesis 16,1-12.  Pochází  tedy z  pokolení  Cháma.  Biblické proroctví o něm říká: „bude to člověk nezkrotný.  Jeho ruka  bude proti všem a ruce všech proti němu a bude stát proti všem svým bratrům“.

Stálé nepokoje Muslimů a Židů – potomků nevlastních bratrů Abrahama, jsou naplněním tohoto proroctví. Věří v jednoho boha – ALLAHA. Prorok Mohamed žil až v 6. století po Kristu. Allah nedává člověku žádnou svobodu – působí v životě člověka všechno bohatství i bídu, radost, žal i hřích. Věří v mrtvé bohy – lidi. Muslimové světí pátek jako sváteční den.

Budhisté  –  Je to východní náboženství. Jeho zakladatelem je Budha a narodil se roku 560 před Kristem v Nepálu blízko Indie. Původní jeho jméno bylo GUATAMA. Jméno Budha je bůh. Náš svět je pro něho jenom závojem – MÁJA. On hlásá : -život je utrpení a utrpení je život. Budhovo učení má 8 stupňů a na rozdíl od židovského zákona, který vede k Bohu, vede tento k sobě samému. Mravouka:  1/ pravá víra, 2/ pravé smýšlení, 3/ pravé mluvení, 4/ pravý život a životospráva ( nezabiješ,nepokradeš,nebudeš žít necudně,nebudeš lhát a pít opojné nápoje).  Budha žádá : 5/ poctivou obživu, 6/ pravé úsilí 7/ pravé smýšlení, 8/ pravé zahloubání se sama do sebe.

Hinduisté –  východní náboženství – pochází také z rodu Cháma. Je to národní Indické náboženství. Nemá žádného zakladatele  – JOGA – jogin – je velmi rozšířeno i u nás. Zde je místo pro všechny – je to náboženská míchanice. Ind říká, že v Indii jsou všechna náboženství světa.  Porovnejte se mnou : 1. teisté –  věří v osobního boha mimo svět, ale ne v Boha zjeveného v Kristu 2. deisté  – věří z rozumových důvodů v jednoho boha – ten stvořil jednou svět, tak  jako hodinář hodinky, natáhl je a oni běží samy od sebe 3. monoteisté – věří v jednoho boha 4. polyteisté –  věří v mnoho bohů 5. ateisté –  popírají víru v boha 6. křesťanství – je zde místo i pro Ježíše Krista  a jeho křesťanství, ale Ježíšův nárok na plnou pravdu odmítají. Ježíš je zde jeden mezi ostatními. V indických lokálech vedle sebe visí obrazy boha Krišny, Budhy, Ježíše a Gandiho ….

Hinduistický bůh  – ŠIVA – bůh mlčení. Mají 330 mil. bohů  (zvířata, stromy, hory… Toto náboženství sahá  do roku 1250 před Kristem.  VÉDY – tajné spisy – básně. Světí neděli – den slunce  a modlí se směrem ke slunci.

Ateismus  – moderní a poslední náboženství. Náboženství Rozumu. V knize slovník Ateisty je psáno toto : „bůh nestvořil člověka , ale člověk boha, ke svému obrazu a podobenství.“ Francouzský  materialismus  byl vrcholem ateismu 18 století.

Ateismus marxistický – největší forma  ATEISMU – „marxizmus je materialismus ,nelítostně nepřátelský vůči náboženství … jehož úkolem je zbavit člověka náboženských bludů a předsudků  … a osvobodit ho od všeho nadpřirozeného  … vzbuzuje v člověku důvěru ve vlastní síly … a člověk je nejvyšší bytost pro člověka. (str. 275 ) Organizace byla založena  v roce 1925 v Sovětském svazu a jmenovala se Spolek bezbožníků … bojovala  s náboženstvím všemi prostředky, v závodech, továrnách, kolchozech a školách. “

Vidíte, že jsou zde  různé společenské skupiny – náboženství, které se nějakým způsobem dotýkají každého z nás. Do kterého náboženství patříme, si musí odpovědět  každý sám osobně. Na čem, a nebo na kom, člověk staví svoji budoucnost  je na našem svobodném rozhodnutí. Svoboda rozhodování je největší dar, který jsme od boha dostali.

V tomto bludišti je jenom jedna  cesta  správná a na tu nám někdo musí  posvítit.  Já jsem poznal, že tím světlem je Ježíš Kristus, který přišel z nebes a zve nás domů. My jsme zabloudili a nedokážeme se vrátit zpět.  Ježíš  říká:

Jan 8,12 – Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“

A král David říká:

Žalm 119,105 – Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.

Proto i já  si vás dovoluji pozvat domů, kde nás čekají. Ježíš Kristus nám připravuje příbytky, aby nás vzal tam, kde je On. Až bude země očištěna a bude stvořeno vše nové, bude naším domovem opět nádherný Ráj, tak jak Hospodin zamýšlel na začátku stvoření světa.

Jsou na světě dvě skupiny lidí :

Tuláci – bloudí tímto světem  – nemají cíl – jenom smrt.

Poutníci – bloudí tímto světem , ale mají cíl – život věčný – Boží království.

M.G.

Izaiáš 44,6 – Toto praví Hospodin, král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů: Já jsem první a já jsem poslední, kromě mě není žádný Bůh.

Izaiáš 55,6 – Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je.

Izaiáš 56, 6-7 –  Cizince, kteří se k Hospodinu připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání sobotu před znesvěcením a drží se mé smlouvy ty všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby.

Jan 14, 6-7 –  „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!“

Jan 3,16 – Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život

Zdroj: Znamení časů

Náboženství – vznik různých směrů
1 (20%) 2 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).

Diskuze k tomuto příspěvku.

2 Komentáře na "Náboženství – vznik různých směrů"


Návštěvník
MIchaela
3 roky 1 měsíc zpátky

Ve Starém Zákoně Bůh varoval lidi před následováním tradic a zvyků okolních národů. Náš Nebeský Otec totiž věděl v čem takové národy “jedou” Dnes máme vše velmi dostupné, nemusíme ani přejít do sousedního města… Náboženství jsou schopna člověka očarovat a podvést,. co se týče knih, ty nabízejí tisíce stránek takzvané seberealizace, dále popisy nevídaných věcí vč.vzniku vesmíru. Časem lidé následováním získávají i nadpřirozené zážitky či schopnosti a pak věří, že je to svaté….vždyť padlí andělé se zjevují jako andělé světla….mimochodem Mohameda také navštívil anděl……
Já jsem to osobně zažila…když jsem vyslechla a četla to, co říkal Ježíš, Otec, proroci Bohem poslaní v Bibli…to byl naprostý opak toho, co říkají náboženství celého tohoto světa….hlavně když tři náboženské autority tvrdí, každý za sebe, že jejich cesta je ta jediná správná, tak pravdu může mít jen jeden…když přijmeme ten fakt, že Bůh je jeden, tak proč by mátl celé lidstvo tím, že vytvoří více cest, které se navzájem vylučují…toto dělá jen otec lži – satan.
Navíc následovníci různých náboženství napovídají mnoho lží o Kristu a o křesťanství a tuto víru např. “respektují” ovšem samozřejmě nepřijímají a dávají ji automaticky na nižší level, nebo Krista dávají do stejného postavení s jinými bohy a jejich inkarnacemi …někdy je to prosté nepochopení- vždyť jak může někdo kázat pravdu, když věří lži a někdy je to záměr…
Kdo je opravdu upřímný a hledá Boha celým srdcem, ten ho najde…Bůh se mu dá poznat, ukáže mu tu cestu zpět k Sobě, kterou lidstvu připravil obětí Ježíše.

Profile photo of milan.horvath
Uživatel
6 roky 4 měsíce zpátky

:idea: