Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Klíčová slova: ,
Přidáno: 19 Duben, 2015

Zobrazeno: 6 630 x

Reptání proti autoritám?

Milovaní, v mnoha církvích (rozuměj: v náboženstvích, protože jak jistě víš Církev je jen jedna, a to ta svobodná „bez hranic“ v nebi – Jan 6:68, Galaťanům 4:26) je neuznávání církevních autorit považováno za odpadlictví, reptání či projev nedostatečné pokory. Například členům Římsko-katolické církve by se jistě nelíbilo, kdyby jejich řadový členové zpochybňovali rozhodnutí Papeže – vždyť přeci jedná pod vlivem „svatého ducha“.  Adventistům sedmého dne by se rovněž pravděpodobně nelíbilo zpochybňování proroctví Ellen G. Whiteové. A nakonec i Svědkům Jehovovým byste těžko vyvrátili, že jejich „třída věrného a rozvážného otroka“ se v něčem mýlí.

Jak je možné, že tito „věřící“ tak pevně stojí za svými lidskými autoritami – lidskými zástupci Krista na zemi?

Jak je možné, že „reptání“ proti církevním autoritám je stavěno na stejnou úroveň jako například mnohem závažnější hříchy?

Tak například katolický katechizmus říká: K Církvi katolické máme tyto povinnosti: Máme k ní náležet, ji milovat, věřit čemu učí, konat co přikazuje a také ji šířit a hájit.“(čl. 82)

„Od smrti apoštola Petra je viditelnou hlavou Církve jeho nástupce, biskup města Říma, jemuž říkáme Svatý otec nebo papež.“ „Slovo „papež“ pochází z řeckého slova „pappas“, to znamená otec. Papeži říkáme Svatý otec, jelikož vykonává svatý úřad a je duchovním otcem všech věřících.“ (čl. 69) – srovnej s Matouš 23:8–10, Efezanům 5:23

Pokud si tedy dle Písma připomeneme, že Hlavou (Vůdcem) církve je POUZE Kristus a naším Otcem POUZE Bůh, na jaké místo se pak posadil Papež? (Jan 10:7–15)

No popravdě, reptejte proti takovéto autoritě, o které vám bude veškerou svou silou a mocí vaše „matka“ církev tvrdit, že je (jsou) plnohodnotným zástupcem Krista na zemi…

 

Proto bývá takovéto reptání přirovnáváno k reptání Izraelitů proti Mojžíši.

U Svědků Jehovových je tento biblický příklad velmi často dáván do souvislosti s případným reptáním proti „Vedoucímu sboru“ (Věrnému a rozvážnému otroku a jeho organizačnímu zřízení).

Tak například jejich časopis, Strážná věž, často připomíná:

„Izraelité osvobození z otroctví v Egyptě byli lidé bez víry a reptali proti Mojžíšovi a Áronovi, a tudíž i proti Jehovovi Bohu. Kvůli tomu všichni muži starší dvaceti let, kromě Jozua a Kaleba a Levitů, nevstoupili do Zaslíbené země a zemřeli při čtyřicetiletém putování pustinou. (4. Mojžíšova 14:2, 3, 26–30; 1. Korinťanům 10:10) Za reptání tedy zaplatili velmi vysokou cenu.“

„V následujícím článku bude vysvětleno, jak nám bohulibé vlastnosti pomohou, abychom se nedopustili ještě nebezpečnějšího druhu reptání — totiž reptání proti pozemské části Jehovovy organizace (rozuměj: k „vedoucímu sboru“).“

„Máme pádné důvody k vděčnosti za to, že Ježíš Kristus ustanovil nad svým majetkem (rozuměj:nad věřícími) na zemi ‚věrného a rozvážného otroka‘.“

Představitelem ‚věrného otroka‘ je vedoucí sbor svědků Jehovových, malá skupina duchem pomazaných mužů, kteří slouží ve světovém ústředí svědků Jehovových v Brooklynu v New Yorku.“

I ti nejvěrnější a nejoddanější křesťané (myslí tím „Vedoucím sbor“ a jimi jmenované např.“dozorce“ a  „starší“) jsou nedokonalí. Když se tedy některý ze jmenovaných služebníků dopustí nějaké chyby, dělejme „všechno bez reptání“ i nadále. (Filipanům 2:14)

Rozhodně zavrhněme cestu, po které jdou ti, kdo reptají a stěžují si. Zaměřujme svou pozornost na dobré věci, které dostáváme prostřednictvím ‚věrného otroka‘. Važme si dobroty Jehovovy organizace a ‚dále dělejme všechno bez reptání‘.“

„Zatímco někteří jednotlivci v prvním století reptali proti jmenovaným služebníkům, jiní reptali proti Ježíšovu učení. U Jana 6:48–69 čteme o tom, že Ježíš prohlásil: „Kdo se živí mým tělem a pije mou krev, má věčný život.“ A „mnozí z učedníků, když to slyšeli, řekli: ‚Tato řeč je otřesná; kdo jí může naslouchat?‘“ Ježíš věděl, že „jeho učedníci proto reptají“. A „kvůli tomu mnozí z [nich] odešli k věcem za sebou a již s ním nechodili“. Někteří učedníci však nereptali. Povšimněme si, co se stalo, když se Ježíš zeptal dvanácti apoštolů: „Nechcete snad také jít?“ Apoštol Petr odpověděl: „Pane, ke komu odejdeme? Máš výroky věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že jsi Boží Svatý.“  

„V dnešní době (také) několik málo členů Božího lidu (rozuměj: Svědků Jehovových) projevilo nespokojenost s některou stránkou křesťanského učení (rozuměj: s učením a nařízeními „vedoucího sboru“) a tito lidé reptali proti pozemské části Jehovovy organizace (proti „vedoucímu sboru). Proč k něčemu takovému dochází? Reptání často bývá důsledkem toho, že někdo nerozumí Božímu způsobu jednání (rozuměj: jednání „věrného a rozvážného“).  Pravdu zjevuje Stvořitel svému lidu postupně. Proto musí být čas od času pochopení Písma upřesňováno. Převážná většina členů Jehovova lidu se z takového upřesňování raduje. Jsou však i jednotlivci, kteří se cítí ‚příliš spravedliví‘ a změny neschvalují. (Kazatel 7:16) Určitou roli může hrát pýcha, a někteří se možná dostávají do léčky v podobě nezávislého smýšlení.  Ať už je důvod k reptání jakýkoli, takové chování je nebezpečné, protože by nás mohlo stáhnout zpátky do světa a k jeho způsobu jednání.“

* Zdroj: http://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1200273954?q=rept%C3%A1n%C3%AD&p=par

Tak, jsou to skutečně závažné myšlenky. V jiných náboženstvích je to možná formulované jinak, ale vždy se stejným cílem – zamezit reptání proti náboženským autoritám. Divte se potom těm stamilionům zaslepených „křesťanům“, kteří tvrdí, že „zrovna ta jejich církev je ta pravá“…

Cirkev je jen jedna a to ta Kristova, která nemá s lidskými ohraničenými uskupeními nic společného. Kristus totiž nemá „hranice ani závory“. (Ez 38:11, Sk 10:34, 35)

Z uvedených výtažků z katolického katechismu a článků SJ vyplývá, že náboženská autorita se velmi často staví na místo:

  1. a) Mojžíše
  2. b) pozemského vůdce svatého lidu (nyní křesťanů)
  3. c) zástupce Boha na zemi (zvláště ale pro věřící!)
  4. d) prostředníka mezi Kristem a lidmi (zvláště věřícími!)
  5. e) Krista!
  6. f) a dokonce samotného Boha!

A vskutku, kdo si troufne stát se reptajícím a rouhajícím se utrhačem proti takovýmto „bohem“ ustanoveným autoritám? (Juda 8, 16)

„A přistoupil jsem k tomu, abych řekl: „Tady jsem! Pošli mě.“ (Iz 6:8)

Ano, reptání proti Kristu, proti Bohu a jimi ustanoveným zástupcům, jako byl například Mojžíš, je velice závažný hřích. Vezměme si však příklad z našeho Pána, kterého máme následovat…

Kristus tvrdě odporoval a reptal proti náboženství.

Vždyť také proto ho nenáviděli a zabili. Neustále poukazoval na to, že nikoliv víra v náboženství a ve skutky, ale víra v Boha je hodnotná a potřebná. Ježíš tak bojoval proti náboženským vůdcům, autoritám, farizeům, vykladačům a znalcům zákona, kteří se stejně jako i dnes rádi staví do role „světců“, „vůdců“ či dokonce „pomazaných“  –  tedy „mesiášů“!

Jednou proto Kristus pronesl tato moudrá slova: „Potom Ježíš… mluvil a říkal:  „Znalci Zákona a farizeové se posadili na Mojžíšově místě“ (Mt 23:1)

Už vidíte? Tím, že se dnešní náboženské autority rády dosazují na pozici Mojžíše a tak „chrání“ své ovečky před „nezávislým smýšlením“, vlastně sami sebe odsuzují!

Ano, všechny dnešní náboženské autority se posadili na místo Mojžíše, tedy vůdce Božího lidu. A my víme, že jediným Vůdcem Božího lidu je KRISTUS JEŽÍŠ. Takže oni se neposadili jen na Mojžíšovo místo, ale dokonce na místo KRISTOVO!

Čím se tedy stali? ANTIKRISTY!

Nenechte se zmást těmito falešnými proroky a pomazanými. KRISTUS je ten jediný, který nás vykoupil a zaplatil za nás životem. Nebyl to papež, prezident vaší církve, biskup, jakási skupina „Vedoucích“, či starších, ale byl to pouze KRISTUS! A tomu patříme. On je naším jediným Pánem, Vůdcem, Prostředníkem k Bohu, Učitelem, Manželem! Žádného dalšího nepotřebujeme!

Proto neustále reptejte proti těmto antikristům a lžiprorokům a nenechte se jimi svázat pod otrocké jho.

Milan H.
save(Replace this parenthesis with the @ sign)centrum.cz

zachranazdarma.webnode.cz

Reptání proti autoritám?
4 (80%) 4 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).

Diskuze k tomuto příspěvku.

4 Komentáře na "Reptání proti autoritám?"


Profile photo of
Návštěvník
5 roky 1 měsíc zpátky

Save

Bratře to já děkuji za takové Perly ,které má On ve svém ovčinci. My nejsme částí žádného Ceremoniálního uspořádání.Žádného heretika ,který si razil ,jak v minulosti své myšlenky tak i dnešních tkzv.Apoštolu z řad KSM.Zrovna před chvilkou jsem dočetla bytˇ mi to dalo veliké přemáhání :-)))Na stránkách Apologetika od Aleše Franze jistě ho znáš ?…A chtěla jsem se dovědět více o Org. KSM. A jsem z toho .ko. :-) Jak negativně ,tak pozitivně.

Negativně v tom smyslu ,že o těch co jsem si myslela ,jak to nejsou skvělí Bratři …,tak to jsou spojenci pro Ekumenické hnutí,které dle mého zkoumání je proti Kristu. Zaštitují se tito velké korporace z více denominací z Ezekiela 37 -38 k.

No Babylon.Kdo nezná Písmo z Milosti Ducha nebotˇ On rozhodne komu je dán …,tak se ztrácí ve výkladech těchto můžu /bratru/ ,kteří jsou součástí různých směsic denominací a podskupinek menších denom. ,jako např. KS. založené Danem Drápalem. Jan 8:44 tam je poprvé zmíněno slovo DIABOLOS …pán Chaosu. v něm od počátku není Pravdy. Pokud chceš ,mužeme být v kontaktu na mém mailu renata-stepankova(Replace this parenthesis with the @ sign)centrum.cz

Tam mne můžete kontaktovat i další budu ráda…Povzbuzení v Pánu přímám a pravdy jen z Písma také . :-) Drž se Bratře v Kristu a nedej se svést každým poryvem učení . I mně každého si ve světle Písem ověřuj z jakého ducha hovořím. 1Tsalonickým5:21-22

Návštěvník
save
5 roky 1 měsíc zpátky

Renato, děkuji Bohu za takové jako jsi ty, kteří nezakládají svou víru na církvi či náboženství, ale pouze na Kristu Ježíši. On je jedinou cestou k Bohu.

Naprosto s tebou souhlasím, že naše MATKA, naše CÍRKEV, není pozemská, ale ta v nebi. Apoštol Pavel to říká jasně: “Ale Jeruzalém nahoře je svobodný a on je naše matka.” (Gal 4:26). Ti, kteří si dnes říkají “křesťané”  zakládají svou víru na lidech, církvi, či nábožentsví, mají jinou matku, o které je řečeno: “„Velký Babylon, matka nevěstek” (Zj 17:4). Ano, to nejsou “panny” jako ti, co důvěřují v Krista, ale jsou “nevěstkami”, které mají víru v lidské náboženské uskupení.

Naprosto stejně jako je “Bůh duch” a my máme Boha uctívat “duchem”, máme tedy ne hmotný, pozemský Jeruzalém (měst, matku, církev), ale důchovní církev, která je v nebi.

Pavel to opět říká jasně: “neboť zde nemáme trvalé město, (nic hmotného, církev, matku) ale s opravdovostí hledáme to budoucí”. (Heb 13:14)

A je toho mnohem vice, že si mě přivedla na myšlenku, sepsat to do dalšího článku…

Profile photo of
Návštěvník
5 roky 1 měsíc zpátky

*icon_twisted*Save

Děkuji bratře ,že jsi tak výstižně popsal ,jakou moc mají náboženští představitelé církve z různých denominací. Ano svědkové J mají svého zástupce Matku VRO. To prý v roce 2012 zaznělo na sjezdu v Praze kdy to vyhlásili ,jako neodvratné. Katolíci ,jak sám uvádíš a víme mají svatého otce. Tak to je i v dalších církví .

Sama tvrdím,že Církev EKKLESIA není vůbec pozemská ,ale nebeská . A my ,který projdem křtem z Ducha S. né jen vodou,tak se stáváme udy této nebeské církve .Kde Hlavou je Kristus. Věrný otrok dle mého prozatímního zkoumání není skupinka určených lidí. Ale myslím ,že dle Písem to jsou jednotlivci z Těla Pána…Svobodní křestané…my všichni. Protože každý je něčím pověřen. Někdo ,jako učitel někdo,jako prorok apod…:-)Ale pokud se mýlím prosím můžete mne opravit ?…Nechci tím někoho zmást…A souhlasím i zde ze sestrou Regi …Kristus musí být v mém životě vidět!!!Né se jen sním záštitovat jooo jsem křestanka. To tvrdí přeci každý o sobě … *icon_biggrin* Takže Kristus musí žít a oslavovat se v mém padlém těle. Nebotˇ my,  musíme zpět ke Svatému životu skrze Pána. Pokud doma jsem vulgární nedělám si své domácí povinnosti,jako vdaná žena a neprojevuji manželi uctu …Pak Krista nemá ve svém životě a těle  a jen si lže a to samé platí o bratrech. Církve jsou na tom,tak zle duchovně i morálně ,protože se sami dosazují ,jako Ti co vyřeší a vyčistí každý hřích svých ovcí…Pak se nedivme ,že ve sborech jsou i tací ,kteří jsou pokřtěný a žijí si klidně ve smilstvu z partnery. To neříkám z hecu ,ale vím co se děje okolo mne. Vážně přemýšlím nad otázkou Pána???…Až příjde Syn nalezne Víru?

No moc nás asi nebude. Bohužel. Tak pevně se chopme Pána ,Pánu atˇ jsme v něm pevně UKOTVENI . Jedině ,tak se ničeho a nikoho nemusíme bát. Nejsme zrozeni ze strachu ,ale Radosti Kristovo ,že do konce své smrti zachoval vše pro Otce.Dokonáno Jest! Vše je již dokonané. My nemusíme nic…Vše Kristus vykonal a my pokud uvěříme již tedˇ, vstoupíme do Odpočinku Boha …Hebrejcum 4k. Syn dokonal vše a usmířil vše. Kristus koná ve mne tu práci a přeměnu těla i ducha mého. Muj duch svědčí z jeho Duchem ,že jsem dítě Boha. Slova Apoštola Pavla. Stačí jen věřit a nedovolit nikomu a ničemu ,aby mne o tuto naději připravil. ! Věřme ,jen to Bohu stačí věřit Synu. Amen. Přeji vám Pokoj a Milost Pána moji blízcí v Kristu.

Renata Š.

Návštěvník
regina
5 roky 1 měsíc zpátky

Ano, mít víru = důvěru v Boha jako v milujícího  otce a přijmout Ježíše Krista za svého osobního Spasitele a nejlepšího přítele na každý den, to je To oč tu kráčí… Jsme duchovní bytosti (ne jenom těla :-))