Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Nejsme žádná náboženská organizace. Nejsme Adventisti, nejsme Jehovisti, nejsme Katolici, nejsme Mormoni, nejsme Pravoslavni ani protestanti.
Jsme křesťané milující Boha Otce a Syna Ježíše Krista v Duchu Svatém, Amen.
Klíčová slova:
Přidáno: 26 Leden, 2017

Zobrazeno: 6 178 x

Boží jméno – Hospodin, nebo Jahve?

Hospodin je český název, jméno křesťanského monoteistického (tedy jediného) Boha. Vztahuje se k starozákonnímu jménu Jahve, či podle židovského (semitského) úzu psaného pouze souhláskami (tetragrammatonem) JHVH.

Pochází ze staroslověnského běžného slova gospodъ a ruského господин, česky „pán“.

Pán

Slovo pán se rovněž často užívá jako synonymum, další nebo vedlejší jméno Boha – takto pak psáno s velkou iniciálou „Pán“. Obdobně se ekvivalenty tohoto pojmu užívají i v jiných jazycích, také s verzálkou na začátku, např. řecky Kýrios nebo angl. Lord. Tato náhradní jména vznikala zejména kvůli tradiční úctě Židů vůči Božímu jménu, kterému se vyhýbaly i rané křesťanské církve. Proto v Novém zákoně se v citátech starozákonních textů JHVH nahrazuje slovem Kýrios (v češtině Pán).

Hospodin

Stejně nahrazovaly biblické překlady až do první poloviny 20. století jméno Jahve jménem Hospodin, např.

Bible kralická: Pojav tedy Hospodin Bůh člověka, postavil jej v ráji [v zemi] Eden, aby jej dělal a ostříhal ho.
Český ekumenický překlad: Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.

Jahve

Některé moderní překlady se však vrátily ke (spíše vokalizovanému tvaru) tetragrammatonu Jahve nebo Jehova, např.

Jeruzalémská bible: Bůh Jahve vzal člověka a usadil ho v zahradě Edenu, aby ji obdělával a střežil.
Překlad nového světa: A Jehova Bůh přistoupil k tomu, aby vzal člověka a usadil ho v zahradě Eden, aby ji obdělával a pečoval o ni.
Katechismus katolické církve používá formy JHVH.

Zdroj: Wikipedia.org


Závěrem

Bůh nemá konkrétní jméno, neboť Sám řekl Mojžíši “JSEM KTERÝ JSEM(Exodus 3: 14/14) .
V původních překladech je toto vyhlášení spojeno se zkratkou “JHVH” v jiných překladech s jménem “Jahve”.
Hospodin, Pán Bůh, JHVH (možno i Jahve) se tedy dá považovat za správné alternativy oslovení Božího jména, avšak jméno “Jehovah” není v Bibli, ani v původních překladech Bible nikde známá.

Ježíš však učil, abychom Boha oslovili a modlili jako “Nebeský Otec” nebo “Bože” a to v Ježíšově jménu.

Boží jméno – Hospodin, nebo Jahve?
3.38 (67.5%) 8 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).
Sprosté urážky a slovní napadení budou však vymazány.

Diskuze k tomuto příspěvku.

4 Komentáře na "Boží jméno – Hospodin, nebo Jahve?"


Profile photo of Ján Florovič
Uživatel
3 roky 6 měsíce zpátky

Ach jaj, další članok, kde sa “teológ šarlatán” hra na múdreho.
Ano sú tu aj fakty, ale sú sprevadzane chybnými výkladmi.
Este ze tu bolo par ludi predomnou, co na to hneď zareagovali a uviedli to na pravú mieru.
Boh ze nemá meno? Lebo si si dal vlastný výklad na Exodus 3:14?
A co tak prečítať si aj Exodus 3:15 ? ;-)

Profile photo of
Návštěvník
3 roky 8 měsíce zpátky

Bible kralická v tzv. kutnohorském vydání z roku 1949 má v příloze “Význam názvů, výrazů a jmen” uvedeno:
Jsem, kterýž jsem Eheie, ašer eheie, Budu, kterýž budu.
Odkudž Jehova, jméno podstatné Boží samému Bohu vlastní;
protože On sám jest, a byt svůj v sobě věčný má i všemu stvoření byt dává,
z něhož, v němž, skrze něhož, a pro něhož jest, cožkoli jest.
Místo kteréhož jména česky klade se Hospodin, protože již v zvyk přišlo,
aby jméno to samému Bohu věčnému se přivlastňovalo a nikomu jinému žádnému.

Ekumenický překlad bible ve vydání z roku 1989 k verši 2M 3:14 poznamenává:
Jiní překládají: “Budu, který budu” s výhledem na konečné Hospodinovo vítězství.
Spíše však jde o to ujistit lid bezprostřední Hospodinovou přítomností a jeho pohotovostí k pomoci.
Jméno Jahve (jež nahrazujeme českým Hospodin) vždycky připomínalo Izraeli Boha blízkého, Spasitele.

Vyjádření spoluautorů těchto dvou překladů vypovídá o řadě věcí, které jsou v soudobém křesťanstvu běžné:

1. Hebrejský text “ehëjé ašer ehëjé” je překládán “jsem, který jsem”, ale je známo, že by mohl být přeložen také “budu, který budu”. Takže dělat nějaké teologické závěry o Božím jménu se slovem JSEM, je dost nejisté a proto i neoprávněné.
2. Překladatelé dobře vědí, že Bůh má jedinečné osobní jméno, které by mohlo znít Jehova, či Jahve, jak se domnívají.
3. Ve svých překladech, jak prostě přiznávají, nahradili Boží jméno slovem Hospodin.
Kde k tomu vzali oprávnění?
Jedině Bůh má právo rozhodnout, jak má být jeho jméno užíváno!
O tom, že má být Boží jméno zcela nahrazeno jinými slovy, aby jeho znění upadlo v zapomění, není v Písmech ani zmínka.
4. Z textu obou komentářů je zřejmé, že není brán vůbec v úvahu kontext výroku ve 2M 3:14, protože přidávají (s)myšlenky, které v něm nejsou a vynechávají závažné výroky, které mu předcházejí a po něm následují.
5. Ať už jsou zdůvodnění jakkoliv vzletná, překladatelé bezděčně svědčí o tom, jaké nepravosti se dopustili.

***
Ve 2M 3:1-18 je popsána důležitá událost. Móšé je osloven Bohem a dostavá pověření, které se však obává přijmout, má se totiž vrátit ke svému lidu a vyvést ho z otroctví.
Bůh ho proto povzbuzuje slovy “však BUDU s tebou” (2M 3:12).
Ale Móšé, jakoby ta slova přeslechl. Chce vědět, co má říci, až se ho zeptají na jméno Boha, který ho posílá.
Dostavá zvláštní odpověď: “BUDU, jenž BUDU”. Má říci, že ho poslal “BUDU”.
“BUDU” není žádné jméno, které by mohl oznámit. Je to výtka. Je to odpověď tomu, kdo neposlouchá, když mu všemocný Bůh řekne úžasná slova: “BUDU s tebou”.
Ale pak už dostane jasnou a jednoznačnou odpověď na svou otázku (2M 3:15). Jsou to právě ta slova, která musí být připomínána vždy, když se ptáme na Boží jméno, protože tak Bůh řekl a u něho není žádná změna:

Takto řekneš synům Jisráéle:
Jëhóah, Bůh otců vašich,
Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův, 
poslal mne k vám.
To je jméno mé na věčnost
a to je připomínka má z pokolení do pokolení.

***
(Podrobný biblický rozbor je v článku “To je mé jméno na věčnost” na mém webu whitepaper.bluefile.cz)